Sư Giác Nguyên giảng tại Chùa Pháp Vũ, Florida, US (2019)

 

 

 

 

 

Khóa tu mùa Vu Lan 8 - 2019 (youtube): Thêm và bớt (1) (2) (3) (4)

 

Khóa tu mùa Phật Đản, tháng 5-2019: (1) (2) (youtube) [mp3: (1) (2) (3) (4) (5)]. Sư Giác Nguyên giảng 

 

  Những lối ṃn (10-1-2019). Sư Giác Nguyên giảng.

  Sống chánh niệm (1) (11-1-2019). Sư Giác Nguyên giảng.

  Sống chánh niệm (2) (11-1-2019).Sư Giác Nguyên giảng.

  Sống chánh niệm (3) (12-1-2019).Sư Giác Nguyên giảng.

  Sống chánh niệm (4) (12-1-2019).Sư Giác Nguyên giảng.

  Sống chánh niệm (5) (13-1-2019).Sư Giác Nguyên giảng.

 

 

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home