A Tỳ Đàm trong quan hệ với pháp môn Tuệ quán.

Sư Giác Nguyên giảng tại Cali 23 - 28/4/2019

 

 

 

 

 

  Nhận thức Bốn Đế, Bát Chánh đạo, Tứ Niệm Xứ (23-4-2019).

  Vũ trụ quan PG, A tỳ đàm, Tứ niệm xứ  (24-4-2019).

  A tỳ đàm, Tứ niệm xứ (tt) (25-4-2019).

  A tỳ đàm, Tứ niệm xứ (tt1) (26-4-2019).

  Tâm lư học Phật Giáo  (27-4-2019).

  A tỳ đàm, Tứ niệm xứ (ôn) (28-4-2019).

 

 

 

 

 

 

 

Pháp Môn Tuệ Quán Cho Người Dốt Đạo và Bận Rộn

Sư Giác Nguyên giảng tại Cali 24 - 29/1/2019

(5442 Hayter Ave, Lakewood, CA 90712. (562) 895.1087)   

 

 

  Tinh thần tuệ quán trong tiếng Mỹ - 1  (24-1-2019).

  Tinh thần tuệ quán trong tiếng Mỹ - 2  (24-1-2019).

 

  Hành tŕnh giải thoát - Tứ niệm xứ - 1 (25-1-2019).

  Hành tŕnh giải thoát - Tứ niệm xứ - 2  (25-1-2019).

 

  Giáo lư căn bản - Tứ niệm xứ - Đối diện cái chết   (26-1-2019).

 

  Giáo lư căn bản (tt) (Nhận thức Bốn Đế, Thiện ác, Tâm, Đức Phật)  (27-1-2019).

 

  Lịch sử kinh điển  (28-1-2019)

  Giáo lư căn bản (tt) (A-tỳ-đàm)  (28-1-2019).

 

  Lịch sử Tăng Già  (29-1-2019).

  Pháp môn Tứ Niệm Xứ (29-1-2019).

 

 

 

 

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home