LAKUNTAKA BHADDIYA

(đệ nhất diệu âm)

(Trích Bài giảng Kinh Tương Ưng,

Lớp Kinh Tạng Vietheravada, Sư Toại Khanh giảng).

Trong chú giải có nói một chuyện thế này, ngài Lakuntaka Bhaddiya đệ nhất diệu âm, trong đệ tử của Thế Tôn ngài hơn cả ngài Xá Lợi Phất là giọng nói và âm thanh của ngài giống Phạm thiên, giống chim Ca Lăng Tần Già, chỉ thua Đức Phật thôi. Do ngày xưa ngài đi vào hầu Phật Padumuttara nghe Đức Phật Padumuttara tán thán một vị đệ tử đệ nhất diệu âm ngài phát tâm đời sau ngài cũng được vậy rồi làm phước.

Ngài Lakuntaka Bhaddiya khi nguyện trở thành vị đệ nhất diệu âm, th́ chuyện thứ nhất ngài thường xuyên chỉ nói cam ngôn mỹ từ, không nạt nộ, giận quá th́ im và chuyện thứ hai là ngài rất thích cúng dường đồ ngọt. Do công đức này mà đời sau ngài sinh ra có âm thanh rất hay, đệ nhất diệu âm. Nhưng có một điều, ngài rất là xấu tướng. Xuất thân là công tử nhà giàu, được đặt tên là Bhaddiya (nghĩa là hiền nhân, hiền thiện), nhưng có ngoại hiệu Lakuntaka nghĩa là người lùn, lùn một cách dị dạng, bị các vị phàm tăng đùa giỡn, xem thường ra mặt.

V́ sao ngài bị như vậy, v́ do hai nghiệp ác từ quá khứ. Trong một kiếp làm vua, ngài có tật rất kỳ là thích đùa giỡn với người già, một sở thích bịnh hoạn, ngài thích trêu chọc người già lụm cụm đi đứng khó khăn, bắt làm tṛ cho ngài coi, họ đau đớn xấu hổ mà phải ráng.

Trong thời của Đức Phật Ca Diếp th́ ngài là một trong số những kiến trúc sư chịu trách nhiệm xây dựng ngôi bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp. Tiền bạc đă có sẵn, vật liệu đă có sẵn, bản vẽ công tŕnh đă có sẵn, chỉ bắt tay thực hiện thôi, mà ngài bèn góp ư: “cao quá không nên”. Trong chú giải ghi: “buddhassa appamanassa pamanam akasi” nghĩa là đem áp đặt một cái hạn chế lên trên cái vô hạn của chư Phật. Đức độ của Đức Phật ḿnh làm được bao nhiêu th́ làm, trong ḷng ḿnh không nên có mắc mứu.

Nhị Tường

 

 

BACK

 

Home