KINH TẠNG AUDIO

TẠNG KINH TIỂU BỘ

Buddhavamsapāḷi

Phật Sử

Người dịch: Tỳ khưu Indacanda

Diệu Tường diễn đọc

Xem bản kinh

=====

 

Nghe Phần 1

 

Ratanacaṅkamanakaṇḍo - Con Đường Kinh Hnh Bằng Chu Bu 2 - 19
Sumedhakathā - Phần Ni về Sumedha 20 - 53

1 Dīpaṅkarabuddhavaṃso -  Lịch Sử Đức Phật Dīpaṅkara 54 - 59
2 Koṇḍaabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Koṇḍaa 60 - 67
3 Maṅgalabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Maṅgala 68 - 75

 

Nghe phần 2


4 Sumanabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Sumana 76 - 83
5 Revatabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Revata 84 - 91
6 Sobhitabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Sobhita 92 - 99
7 Anomadassibuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Anomadassī 100 - 107

 

Nghe phần 3


8 Padumabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Paduma 108 - 113
9 Nāradabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Nārada 114 - 121
10 Padumuttarabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 122 - 129
11 Sumedhabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Sumedha 130 - 137

 

Nghe phần 4

 

12 Sujātabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Sujāta 138 - 145
13 Piyadassibuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Piyadassī 146 - 151
14 Atthadassibuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Atthadassī 152 - 157

 

Nghe phần 5


15 Dhammadassibuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Dhammadassī 158 - 163
16 Siddhatthabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Siddhattha 164 - 169
17 Tissabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Tissa 170 - 177

 

Nghe phần 6


18 Phussabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Phussa 178 - 183

19 Vipassibuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Vipassī 184 - 191
20 Sikhībuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Sikhī 192 - 199
21 Vessabhūbuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Vessabhū 200 - 207

 

Nghe phần 7


22 Kakusandhabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 208 - 215
23 Koṇāgamanabuddhavaṃso -  Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana 216 - 223
24 Kassapabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Kassapa 224 - 233
25 Gotamabuddhavaṃso - Lịch Sử Đức Phật Gotama 234 - 239

 

Nghe phần 8 -Hết

 

Buddhapakiṇṇakakaṇḍo - Chương Tổng Hợp về Chư Phật 240 - 243
Dhātubhājanīyakathā - Giảng Giải về Việc Phn Chia X-Lợi 244 - 247

 

 

 

 

Nguồn: http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm

 

 

 

 

BACK

 

 

Home