KINH TẠNG AUDIO

TẠNG KINH TIỂU BỘ

DHAMMAPADAPĀḶI

 

PHÁP CÚ

 

Người dịch: Tỳ khưu Indacanda

Mai Chi diễn đọc

Xem bản kinh

 

 

Phẩm 1 - Phẩm 10

Phẩm 11 - Phẩm 20

Phẩm 21 - Phẩm 26

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm

 

 

 

 

Tam Tạng Audio

 

 

Home