KINH TẠNG AUDIO

TẠNG KINH TIỂU BỘ

 KHUDDAKAPĀTHAPĀLI

Tiểu Tụng

Người dịch: Tỳ khưu Indacanda

Minh Hồng diễn đọc

Xem bản kinh

Phần 1

 

 

 

 

 

Nguồn: http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm

 

 

 

 

BACK

 

 

Home