KINH TẠNG AUDIO

TẠNG KINH TIỂU BỘ

Jātakapāḷi

Người dịch: Tỳ khưu Indacanda

My Trần diễn đọc

Xem bản kinh

 

I. EKAKANIPĀTO - NHM MỘT KỆ NGN

001 Lời giới thiệu

002 Cu kệ 1 - 50

003 Cu kệ 50-100

004 Cu kệ 101-150 (kết thc Nhm Một Kệ Ngn)

 

II. DUKANIPĀTO - NHM HAI KỆ NGN

 

005 Cu kệ 151-212

006 Cu kệ 213-276

 

III. TIKANIPĀTO - NHM BA KỆ NGN

IV. CATUKKANIPĀTO - NHM BỐN KỆ NGN

 

007 Cu kệ 277-337

 

IV. CATUKKANIPĀTO - NHM BỐN KỆ NGN

V. PACAKANIPĀTO - NHM NĂM KỆ NGN

 

008 Cu kệ 338-387

 

VI. CHAKKANIPĀTO - NHM SU KỆ NGN

VII. SATTAKANIPĀTO - NHM BẢY KỆ NGN

 

009 Cu kệ 388-447

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm

 

 

 

 

Tam Tạng Audio

 

 

Home