KINH TẠNG AUDIO

TẠNG KINH TIỂU BỘ

 

 Milindapañhapāḷi 

Milinda Vấn Đạo

Người dịch: Tỳ khưu Indacanda

Tâm Nhã diễn đọc

Xem bản kinh

 

000. Lời giới thiệu

001 Milinda Vấn Đạo

002 Milinda Vấn Đạo

003 Milinda Vấn Đạo

004 Milinda Vấn Đạo

005 Milinda Vấn Đạo

006 Milinda Vấn Đạo

007 Milinda Vấn Đạo

008 Milinda Vấn Đạo

009 Milinda Vấn Đạo

010 Milinda Vấn Đạo

011 Milinda Vấn Đạo

012 Milinda Vấn Đạo

013 Milinda Vấn Đạo

014 Milinda Vấn Đạo

015 Milinda Vấn Đạo

016 Milinda Vấn Đạo

017 Milinda Vấn Đạo

018 Milinda Vấn Đạo

019 Milinda Vấn Đạo

020 Milinda Vấn Đạo

021 Milinda Vấn Đạo

022 Milinda Vấn Đạo

023 Milinda Vấn Đạo

024 Milinda Vấn Đạo

025 Milinda Vấn Đạo

026 Milinda Vấn Đạo Hết

 

 

 

 

Nguồn: http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm

 

 

 

 

BACK

 

 

Home