KINH TẠNG AUDIO

TẠNG KINH TIỂU BỘ

Patisambhidamaggapāḷi II

Phân Tích Đạo, tập II

Người dịch: Tỳ khưu Indacanda

Việt Hùng diễn đọc

Xem bản kinh

B. PHẨM KẾT HỢP CHUNG

 

001 I. GIẢNG VỀ SỰ KẾT HỢP CHUNG

002 I. GIẢNG VỀ SỰ KẾT HỢP CHUNG (tt1)

003 I. GIẢNG VỀ SỰ KẾT HỢP CHUNG (tt2)

004 II. GIẢNG VỀ CHÂN LƯ

005 II. GIẢNG VỀ CHÂN LƯ (tt)

006 III. GIẢNG VỀ GIÁC CHI

007 III. GIẢNG VỀ GIÁC CHI (tt)

008 IV. GIẢNG VỀ TỪ ÁI

009 IV. GIẢNG VỀ TỪ ÁI (tt)

010 V. GIẢNG VỀ LY THAM ÁI

011 VI. GIẢNG VỀ SỰ PHÂN TÍCH

012 VII. GIẢNG VỀ PHÁP LUÂN

013 VIII. GIẢNG VỀ TỐI THƯỢNG Ở THẾ GIAN

014 IX. GIẢNG VỀ LỰC

 

 

 

Mục Lục

 B. YUGANADDHAVAGGO - PHẨM KẾT HỢP CHUNG:

I. Yuganaddhakathā - Giảng về sự Kết Hợp Chung | 02- 23 

II. Saccakathā - Giảng về Chân Lư | 24- 41 

III. Bojjhaṅgakathā - Giảng về Giác Chi | 42- 67 

IV. Mettākathā - Giảng về Từ Ái | 68- 85 

V. Virāgakathā - Giảng về Ly Tham Ái | 86- 95 

VI. Paṭisambhidākathā - Giảng về sự Phân Tích | 96 - 117 

VII. Dhammacakkakathā - Giảng về Pháp Luân | 118 - 131 

VIII. Lokuttarakathā - Giảng về Tối Thượng ở Thế Gian | 130 - 133 

IX. Balakathā - Giảng về Lực | 134-151 

X. Suññatākathā - Giảng về Không Tánh | 152-165

 

C. PAÑÑĀVAGGO - PHẨM TUỆ:

 I. Paññākathā - Giảng về Tuệ | 166-195 

II. Iddhikathā - Giảng về Thần Thông | 196-211

III. Abhisamayakathā - Giảng về Sự Lănh Hội | 212-219 

IV. Vivekakathā - Giảng về Sự Viễn Ly | 218-227 

V. Cariyākathā - Giảng về Hành Vi | 228-229 

VI. Pāṭihāriyakathā - Giảng về Phép Kỳ Diệu | 230-235 

VII . Samasīsikathā - Giảng về Các Pháp Đứng Đầu  được Tịnh Lặng | 236-239

VIII. Satipaṭṭhānakathā - Giảng về sự Thiết Lập Niệm | 240-245 

IX. Vipassanākathā - Giảng về Minh Sát | 246-261 

X. Mātikākathā - Giảng về Các Tiêu Đề | 262-269

 

Nguồn: http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm

 

 

 

 

 

BACK

 

 

Home