SUỐI NGUỒN TÂM LINH

Ajahn Chah

Biên dịch: Minh Vi

MỤC LỤC

Lời tựa

Lời giới thiệu
-Các đệ tử Tây Phương

-Tầm quan trọng của chánh kiến và đức hạnh

-Phương pháp dạy dỗ

-Dạy dỗ người thế tục và dạy dỗ người xuất gia

-Tính khôi hài

-Những năm cuối cùng

Chương 1: Vấn đề của tâm

Chương 2: Những điều cơ bản

 

Phần I. GIỚI LUẬT

Chương 3: Sống trong đạo pháp

Chương 4: Tâm thiện lành

Chương 5: Lục căn: Cội nguồn của trí tuệ

Chương 6: Hiểu luật

Chương 7: Duy tŕ những tiêu chuẩn tu hành

Chương 8: Tại sao chúng ta ở đây

Chương 9: Cơn lũ dục vọng

Chương 10: Hai mặt của thực tại

 

Phần II. THIỀN ĐỊNH

Chương 11: Món quà chánh pháp

Chương 12: Sự quân b́nh nội tâm

Chương 13: Sự hài ḥa trong đạo

Chương 14: Điều phục tâm

Chương 15: Nhận biết tâm

Chương 16: Ch́a khóa của sự giải thoát

Chương 17: Thiền định

Chương 18: Pháp chiến

Chương 19: Cứ làm đi

Chương 20: Tu hành đúng tu hành kiên định

Chương 21: Chánh định tu hành với sự xả bỏ

Chương 22: Trong màn đêm dày đặc

 

Phần III. TRÍ TUỆ

Chương 23: Quán chiếu là ǵ?

Chương 24: Pháp tánh

Chương 25: Sống với rắn hổ mang

Chương 26: Trung đạo

Chương 27: Sự b́nh an xuất thế gian

Chương 28: Quy ước và giải thoát

Chương 29: Không có điểm tựa

Chương 30: Chánh kiến-một nơi mát mẻ

Chương 31: Căn nhà thật của chúng ta

Chương 32: Tứ Diệu Đế

Chương 33: Kinh điển rỗng tuếch

Chương 34: “Không chắc!” – tiêu chuẩn của bậc thánh nhân

Chương 35: Ḍng nước tĩnh lặng

Chương 36: Sự siêu việt

Chương 37: Vô duyên khởi

Chương 38: Lời bạt

Phụ lục

 

Đọc sách (PDF)

 

Vi tính: Oai Trần

 

Home