T́m hiểu phước bố thí. Hộ Pháp
Pháp môn niệm Ân Đức Phật. Hộ Pháp
Gương bậc xuất gia.. Hộ Pháp
Ngũ giới là thường giới. Hộ Pháp 
Vi Diệu Pháp hiện thực trong cuộc sống. Hộ Pháp
Nền tảng Phật Giáo - Quyển V - Phước thiện. Hộ Pháp 
Nền tảng Phật Giáo - Quyển IV - Nghiệp và quả của nghiệp. Hộ Pháp
Nền tảng Phật Giáo - Quyển III - Pháp Hành Giới. Hộ Pháp
Nền tảng Phật Giáo - Quyển II - Quy Y Tam Bảo. Hộ Pháp
Nền tảng Phật Giáo - Quyển I - Tam Bảo. Hộ Pháp
 

(Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông)

Update 20-10-2018

 

 

Home