Chiếc lá về rừng, an yên nằm nghỉ
Trả nắm thân tàn cho đất mẹ phì nhiêu
Sinh ra trong cảnh gió sớm mưa chiều
Lớn lên đang khi binh đao và giông bão
Mượn gió bay vào đời
Với ít nhiều lận đận
Mở đường dấn thân
Mở dòng tiếp hiện
Với hạnh nguyện hòa bình
Cho bình minh quê mẹ
Chiếc lá đã sống một cuộc đời như thế.


Ghé chốn nọ rưới từ bi
Dừng nơi kia gieo bác ai
Thong dong và tự tại
Đến rồi đi.


Vẫn chiếc lá ấy, lặng thầm về cội xưa nằm nghỉ
Kết thúc một vòng sanh tử hữu vi.
Cảm ơn chiếc lá,
Cảm ơn đời,
Cho ta hạnh nguyện.
Còn đó một con đường
Cho kẻ tri ân.

Phan Chí Dũng


 

 


Trang Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh

Updated 22-1- 2022

 

 

Home