Ngài đi để lại niềm thương tiếc
Có một trang đời đă lật qua
Ngh́n năm con tạo ai c̣n nhớ
Sẽ có Ngài về trong sát na

Thủy Lâm Synh


 

 


Trang Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh

Updated 22-1- 2022

 

 

Home