Phụng Điếu Ngài Thích Nhất Hạnh.


Hay tin Ngài đă viễn ly trần
Chợt thấm thía đời mộng huyễn vân.
Pháp thuyết bao năm d́u vạn khách
Đạo đàm mấy lượt giúp muôn dân.
Làng Mai luôn nhớ trang cao sĩ
Nước Việt hoài ghi bậc thượng nhân.
Sứ giả Như Lai xong phận sự
Hậu sinh thương kỉnh hiến đôi vần.


Tây Ninh, 22-1-2022
Huyền Không Đạo Hữu


 

NHỚ ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG.


Đường Xưa Mây Trắng c̣n đây
Mà Ngài lặng lẽ về Tây mất rồi
Từ đây đoạn tuyệt luân hồi
Nhạn không lưu bóng, nước trôi nhẹ nhàng
Chín lăm năm giấc kê vàng
Mà Người đă tỉnh mộng ngàn từ lâu
Pháp lành tuyên khắp năm châu
Giúp cho nhân thế lệ sầu lắng tan
Tặng đời hạnh phúc b́nh an
Trong T́nh Thương Hiểu Niết Bàn hiện ra
Tỉnh Thức trong mỗi sát na
Ấy là Hạnh Phúc nở hoa tại ḷng
Bao năm nay việc đă xong
Trú an hơi thở thong dong về Nguồn.


Tây Ninh, 22-1-2022
Huyền Không Đạo Hữu

 

 


Trang Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh

Updated 22-1- 2022

 

 

Home