KÍNH TIỄN SƯ PHỤ

Một sớm yên b́nh nhận được tang tin:
“Hoà thượng Giác Chánh đêm rồi viên tịch”
Cánh chim vừa bay ngang trời Đông lạnh
Không thể t́m dấu vết giữa tầng không...

Thầm chúc người buông phiền uẩn thong dong
Vào Phật giới hoà như nhiên tĩnh tại.
Bảy mươi bốn năm tuổi đời ngần ấy
Hy hiến đă nhiều chẳng đợi ǵ thêm!

Thuở ngoài đôi mươi hoa rụng bên thềm
Nhẹ bước ly gia tầm cầu Quả Giác
Bồ Đề Việt Nam c̣n xanh bóng Phật
Được chân truyền Vô Tỷ Pháp uyên thâm.

Thời thế đảo điên vận nước thăng trầm
Không nản bước du Tăng truyền Chánh Pháp
Thuyền Bát Nhă ngược xuôi xuyên băo táp
Đưa bao người sang bến giác ĺa mê.

Tiếp tự, nuôi Tăng trải giống Bồ Đề
Nhiều khốn khó dần theo làn mây gió
Viết sách, in kinh vui cùng nhịp thở
Đến một ngày thuận gió cuốn bay xa...

Trong cơi vô thường người cũng như ta
Ai vĩnh viễn không có lần vĩnh biệt?
Đến rồi đi, chắc không ǵ nuối tiếc,
Người đă đi. Ôi! Người đă đi rồi.

Có c̣n chăng là cảm cảnh chia phôi
Pháp lữ, môn đồ bồi hồi thương tiếc,
Một cao Tăng hiền tài thăm nước Việt
Thể nhập như nhiên bỏ tấm thân tàn.

Người đă đi rồi, tựa bóng trăng tan
Hoà ánh sáng dâng huy hoàng ngày mới
Có cánh chim nào đang vừa bay tới
Không t́m ra dấu vết giữa tầng không...

Sư Phụ đi rồi! Con tiễn trong ḷng
Vô thường quán thay thân hành lễ bái.
Vào Phật giới hoà như nhiên tĩnh tại,
Vĩnh viễn không c̣n vĩnh biệt trần gian.

Sư Phụ đi rồi! Kính tiễn b́nh an.

Trưởng tử trong Pháp,
Tỳ kheo Trí Quảng

 

 

Trang Ngài Trưởng Lăo Giác Chánh
 

Updated 2-2020

 

 

Home