SƯ SÁN NHIÊN giảng

PHÁP THOẠI 2011

 

 

 

Patthana

Bài Ngày

 Nội dung  (đang bổ sung dần)

 Video
01  

 Giới thiệu nội dung Phát Thú

Youtube

02  

01 Nhân Duyên; 02 Cảnh Duyên; 03 Trưởng Duyên, 04 Vô gián Duyên; 05 Đẳng Vô gián Duyên; 06 Câu Sanh Duyên; 07 Hỗ tương Duyên 

Youtube

 

03  

08. Y Chỉ duyên; 09 Cận Y Duyên03; 10 Tiền Sanh Duyên

Youtube

04  

11. Hậu sanh duyên

Youtube

05  

12. Trùng Dụng Duyên; 13 Nghiệp Duyên

Youtube

06  

14. Dị thục quả duyên; Tâm; Tâm Sở

Youtube

07  

15. Vật thực duyên; 16 Quyền Duyên; Ngũ Tịnh Cư

Youtube

08  

17. Thiền Na Duyên. 18 Đồ Đạo Duyên

Youtube

09  

19. Tương Ưng Duyên. 20 Bất Tương Ưng Duyên

Youtube

10  

Tư duy duyệt ư, thực tính duyệt ư

Câu sanh nghiệp, dị thời nghiệp

dị thục, pháp tánh, pháp tướng

Youtube

11  

21 Hiện hữu duyên; 22 Vô hữu duyên; 23 Ly khứ duyên

Youtube

12  

Pháp nghịch; pháp thuận; tứ đế

Youtube

13  

3 điều mănh lực tác động; thực tính pháp; trí tuệ Đức Phật; phap khoe.

Youtube

14  

Giảng về bài hồi hướng. Hiệp thế. Chế Định. Chân Đế. Tục Đế.

Youtube

15  

Danh sắc. Ba la mật.

Youtube

16  

Lộ tâm; Tâm Tử. Tâm Tục Sanh. Câu sanh nghiệp.

Youtube

17  

Tư duy cảnh khổ. Mối quan hệ giữa danh và sắc.

Youtube

18  

Níp bàn. Quan hệ danh sắc. Quan hệ các duyên.

Youtube

19  

Quan hệ các duyên. Thiền. Lộ Tâm

Youtube

20  

Quan hệ các duyên.Tứ Đé. Bát Chánh Đạo.

Youtube

21  

Tam học. Bát Chánh đạo

Youtube

22  

Luân hồi giải thoát. Thực tính pháp. Tứ Đế.

Youtube

23  

Chấp giữ. Xả thí. Thủ.

Youtube

24  

Thời gian chuyển khởi. Lục căn lục trần. Phát biểu cá nhân

Youtube

25  

Phát biểu cá nhân. Quan hệ các duyên. Danh vật thực duyên. "Phúc bất trùng lai"

Youtube

26  

Quan hệ các duyên. Tâm. Cảnh.

Youtube

27  

PH căn bản: Tâm. Cảnh. Sắc Pháp. tứ Đế. Tứ Chánh Cần. 18 Giới.

Youtube

28  

Quan hệ các duyên. Tịnh quán trí giả. Chỉ quán trí giả.

Youtube

29  

Ngũ ma. Vật thực. Sắc Mạng quyền

Youtube

30   Tứ chánh tín. Quan hệ các duyên

Youtube

31   ????

Youtube

32  

Tam Tạng. Tam Vệ Đà. Cơi Khổ.Thiện Thú. Tứ Đồng. Tư Hiện Tư Hậu.

Youtube

33  

4Biến hành duyên. Nghĩa lư đồng nhau. Nghịc thời với nhau. Di dạng với nhau.

Youtube

34  

Quan hệ các duyên. Sắc. Xuất sinh xứ. Tác Ư khôn khéo.

Youtube

35  

Nhân duyên. Cảnh Duyên. Tác ư không khéo

Youtube

36  

Nhân duyên. Cảnh Duyên. Duyệt ư. Purisadammasārathi

Youtube

37  

Quan hệ các duyên

Youtube

38  

Quan hệ các duyên. Tiền sanh duyên. Hậu sanh duyên

Youtube

39  

Tứ niệm xứ. Pháp niệm xứ.

Youtube

40  

Ly dục. Chí Nguyện

Youtube

41  

Vật thực duyên. Sắc Vật thực

Youtube

42  

Lộ tâm. Quyền duyên- tâm quyền, thọ quyền, mạng quyền, tín quyền  Tấnquyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Tiền sanh quyền duyên, Sắc mạng quyền.

Youtube

43  

17. Thiền na duyên.18 Đồ đạo duyên. Con đường trung đạo

Youtube

44  

Pháp hành qua các duyên. 19 Tương ưng duyên

Youtube

45  

20. Bất tương ưng duyên. 21 Hiện hữu duyên.

Youtube

46  

22. Hiện hữu duyên. 23 Ly khứ duyên

Youtube

47  

????

Youtube

48  

19 Tương Ưng Duyên. 20 Bất tương ưng duyên

Youtube

49  

Phật. Chúng sanh. Vô Kư. Dị thời nghiệp, dị thời quả.

Youtube

50  

Mối quan hệ giữa các duyên.

Youtube

51  

Hiệp lực. Tấu hợp

Youtube

52  

Bát chánh đạo. Bảng nêu chi pháp. Người, Các Cơi, Tầng. Tâm thiện, 

Youtube

53  

Pháp bất thiện. Tứ nhân sanh sắc pháp.

Youtube

54  

Thập thiện. Thập phúc hành tông.

Youtube

55  

Lộ tŕ tâm. Sắc. Trí Tuệ.

Youtube

56  

Cảnh hiệp lực. 6 cảnh. 21 cảnh.

Youtube

57  

Quan hệ các duyên

Youtube

58  

Tâm lộ. Đạo. Quả.

Youtube

59  

Tâm lộ. Biểu đồ VDP

Youtube

60  

Phương tiện, cứu cánh, vô học, hữu học, pháp thiện.

Youtube

61  

Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Danh vật thực, sắc vật thực

Youtube

62  

Nhân duyên. Năng duyên, Sở duyên. Quả dị thục.

Youtube

63  

Thiện làm duyên thiện. Thiện làm duyên bất thiện.

Youtube

 

Thư Mục Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 11- 9 - 2022

 

 

 

Home