SƯ SÁN NHIÊN giảng

PHÁP THOẠI 2012

 

 

 

(youtube)

 

Ngày 9 - 5 - 2012  (Phát Thú) Giống Cảnh 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Ngày 15 -  8 - 2012  Phát Thú:  1 | 2 | 3 | 4

Ngày 5 - 9 - 2012  (Phát Thú) Mănh Lực Duyên 1 | 2 | 3 | 4

Ngày 12 - 9- 2012  Cơi  1 | 2  | 3

Ngày 10 - 10 - 2012: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Ngày 17 - 10 - 2012:  (Phát Thú) Nhân Duyên  1 | 2 | 3 | 4

Ngày 7 -11- 2012: Phát Thú: Nhân Duyên, Thiện, Vô Kư

Phần 1: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L

Phần 2: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L

 

 

 

Thư Mục Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 27 - 7 - 2021

 

 

 

Home