THERAVĀDA

DUYÊN HỆ

trong đời sống b́nh nhật

Paṭṭhāna in Daily Life
Tác giả: U Hla Myint
Người dịch: Pháp Triều

Diễn đọc: Tuấn Anh - Kiều Hạnh

(Nguồn Diệu Pháp Âm)

 

 

01- Lời giới thiệu

02 – Kiến thức cơ bản về Thắng Pháp phần 1

03 – Kiến thức cơ bản về Thắng Pháp phần 2

04 – Nhân duyên (Hetupaccayo)

05 – Cảnh duyên (Ārammaṇapaccayo)

06 – Trưởng duyên phần 1 (Adhipatipaccayo)

07 – Trưởng duyên phần 2 (Adhipatipaccayo)

08 – Vô gián duyên phần 1 (Anantarapaccayo)

09 – Vô gián duyên phần 2 (Anantarapaccayo)

10 – Câu sanh duyên (Sahajātapaccayo)

11 – Thường cận y duyên (Upanissayapaccayo)

12 – Tiền sanh duyên (Purejātapaccayo) – Hậu sanh duyên (Pacchājātapaccayo) – Trùng dụng duyên (Āsevanapaccayo)

13– Nghiệp duyên (Kammapaccayo)

14– Dị thục duyên (Vipākapaccayo)

15– Đồ đạo duyên (Maggapaccayo)

16– Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo)

17– Hai cặp duyên cuối cùng: Hiện Hữu Duyên (Atthipaccayo) Và Bất Ly Duyên (Avigatapaccayo)  Vô Hữu Duyên (Natthipaccayo) Và Lư Khứ Duyên (Vigatapaccayo)

18– Phần phụ lục phần 1

19– Phần phụ lục phần 2

 

 

1. Hetupaccayo: nhân duyên (The Root-causal-relation),

2. Ārammaṇapaccayo: cảnh duyên (The Object-causal-relation),

3. Adhipatipaccayo: trưởng duyên (The Predominance-causal-relation),

4. Anantarapaccayo: vô gián duyên (The Adjacence-causal-relation),

5. Samanantarapaccayo: đẳng vô gián duyên (The Closely-adjacent-causal-relation),

6. Sahajātapaccayo: câu sanh duyên (The Co-Arising-causal-relation),

7. Aññamaññapaccayo: hỗ tương duyên (The Mutuality-causal-relation),

5. Nissayapaccayo: y chỉ duyên (The Supportive-causal-relation),

9. Upanissayapaccayo: thường cận y duyên (The Foundational-support-causal-relation),

10. Purejātapaccayo: tiền sanh duyên (The Pre-born-causal-relation),

11. Pacchājātapaccayo: hậu sanh duyên (The Post-born-causal-relation),

12. Āsevanapaccayo: trùng dụng duyên (The Recurrence-causal-relation),

13. Kammapaccayo: nghiệp duyên (The Kamma-causal-relation),

14. Vipākapaccayo: quả duyên / dị thục duyên (The Fruitional-causal-relation),

15. Āhārapaccayo: vật thực duyên (The Sustenance-causal-relation),

16. Indriyapaccayo: quyền (The Faculty-causal-relation),

17. Jhānapaccayo: thiền duyên (The Attention-causal-relation),

18. Maggapaccayo: đạo duyên (The Path-causal-relation),

19. Sampayuttapaccayo: tương ưng duyên (The Association-causal-relation),

20. Vippayuttapaccayo: bất tương ưng duyên (The Dissociation-causal-relation),

21. Atthipaccayo: hiện hữu duyên (The Presence-causal-relation),

22. Natthipaccayo: vô hữu duyên (The Absence-causal-relation),

23. Vigatapaccayo: ly khứ duyên (The Disappearance-causal-relation),

24. Avigatapaccayo: bất ly khứ duyên (The Non-disappearance-causal-relation)

 

Tải mp3: Duyên hệ trong đời sống b́nh nhật  (mp3)

Tải sách: Duyên hệ trong đời sống b́nh nhật (pdf)

Cập nhật: 30-10-2019

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home