TON TẬP CC BI GIẢNG KINH TẠNG

TK Gic Nguyn (giảng)

Nhị Tường (ghi)

 

MỤC LỤC

01. Lục Đại Chn Kinh - gồm 6 bi giảng Kinh Tiểu Bộ (1 tập)  (đang cập nhật)

02. Những bi giảng Kinh Tương Ưng (6 tập)

1. Những Bi Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1

2. Những Bi Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2
3. Những Bi Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3

4. Những Bi Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 4

5. Những Bi Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 5

 (đang cập nhật)

6. Những Bi giảng Kinh Tương Ưng Tập 6

 

03. Những bi giảng Kinh Trường Bộ (3 tập )

1. Những Bi Giảng Kinh Trường Bộ - Tập 1

2. Những Bi Giảng Kinh Trường Bộ - Tập 2

(đang cập nhật)

3. Những Bi Giảng Kinh Trường Bộ - Tập 3

04. Những bi giảng Kinh Tăng Chi (11 tập)

 

1. Những Bi Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 1

2. Những Bi Giảng Kinh Tăng Chi - Tập 2


Cn tiếp
(đang cập nhật)

Nghe cc bi giảng trn tại đy

https://www.youtube.com/user/nhungkyniemxua/videos

 

 

 

 

NGHIN CỨU PHẬT PHP

 

Home