KINH NIỆM XỨ

TK Chánh Minh (giảng)

 


Kinh Niệm Xứ: 01. Giải nghĩa từ evaṃ me sutaṃ... samayaṃ | Sư Chánh Minh thuyết giảng
chanhminh tk

Kinh Niệm Xứ: 02. Ư nghĩa Bhagavā, xứ Kuru | Sư Chánh Minh thuyết giảng
chanhminh tk

Kinh Niệm Xứ: 03. Giải nghĩa Nigama, Kammāsadhammaṃ, Virahati | Sư Chánh Minh thuyết giảng
chanhminh tk

Kinh Niệm Xứ: 04. Giải nghĩa Āmantesi, Bhikkhu, Ekāyano, Visuddhiyā | Sư Chánh Minh thuyết giảng
chanhminh tk

Kinh Niệm Xứ: 05. Sokaparidevānaṃ samatikkamāya (vượt khỏi sầu năo) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 06. diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Níp-bàn | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 07. Yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā… Idha… (Đó là 4 Niệm Xứ… Ở đây) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 08. Kāye…Vedanāsu… Citte… Dhammesu (Thân... Thọ... Tâm... Pháp) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 09. Kāye kāyānupassī viharati (sống quán thân trên thân) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 10. Vedanāsu vedanānupassī viharati (sống quán thọ trên các thọ) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 11. Citte cittānupassī viharati (Sống quán tâm trên tâm) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 12. Dhammesu cittānupassī viharati (Sống quán pháp trên các pháp) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 13. ātāpī (nhiệt tâm) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 14. ātāpī (nhiệt tâm (tiếp theo)) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 15. ātāpī (nhiệt tâm (8 căn cứ làm sanh khởi biếng nhác)) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 16. ātāpī (nhiệt tâm (4 chánh cần)) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 17. sampajāno (tỉnh giác) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 18. satimā (chánh niệm) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 19. Lợi ích satimā ātāpī sampajāno (nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 20. Giới, Định, Tuệ trong Kinh Niệm Xứ / 7 Pháp trừ diệt sự hôn trầm | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 21. Tâm tịnh | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 22. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng | Sư Chánh Minh thuyết giảng

Kinh Niệm Xứ: 23. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng (tt) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 24. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng (tt) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 25. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng (tt) | Sư Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ: 26. Hỏi / Đáp: Ác ma có rơi xuống khổ cảnh? Khi tu tập, bỏ khổ, bỏ lạc, vậy t́m ǵ?

Kinh Niệm Xứ: 27. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng/Sự thành tựu Giới

Kinh Niệm Xứ: 28. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng/Sự thành tựu Giới (tt)

Kinh Niệm Xứ: 29. 3 ấn tướng của thiền định/7 cách ǵn giữ tợ tướng/Sự thành tựu Giới/Sự thu thúc

Kinh Niệm Xứ: 30.Dùng tiền chồng không biết để từ thiện/cúng dường có phạm trộm cắp?Lợi ích niềm tin

 

 

CÁC BÀI PHÁP SƯ CHÁNH MINH THUYẾT GIẢNG

========

(Nguồn: Youtube) / Các Bài Pháp Do Sư Chánh Minh thuyết giảng (FB)

Cập nhật 6-2021

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Home