Vi Diệu Pháp 

TK Chánh Minh (giảng trên diễn đàn Paltalk)

 

01 Đại cương Thắng Pháp (ghi chép)

02 Bốn pháp Siêu lư

03 Tâm Phân Theo Giới Vức

04 Tâm Bất Thiện

05 Tâm Bất Thiện tt

06 Tâm Vô Nhân

07 Tâm Vô Nhân tt

08 TâmTịnh Hảo

09 TâmTịnh Hảo tt

10 Tâm Tịnh Hảo tt Cách cho quả của Tâm Thiện Dục Giới

11 Nhân Sanh Tâm Thiện Dục Giới

12 Tâm Thiện Sắc Giới

13 Năm Chi Thiền

14 Nam Chi Thiền tt

15 Tâm Vô Sắc Giới

15 Tâm Vô Sắc Giới Câu hỏi

16 Tâm Siêu Thế

17 Tâm Sở

18 Tâm Sở Hữu Xúc & Thọ

19 Tâm Sở Hữu Tưởng  

20 Tâm Sở Hữu Tư

21 Tâm Sở hữu Nhất Hành

22 Tâm Sở Hữu Mạng Quyền và Tác Ư

23 Tâm Sở hữu biệt cảnh

24 Tâm Sở hữu biệt cảnh 'Tứ'

25 Tâm Sở hữu biệt cảnh Thắng giải

26 Tâm Sở Hữu Biến Hành “Cần” 

27 Tâm Sở Hữu Biệt Cảnh “Hỷ”

28 Tâm Sở Hữu Biết Cảnh "Dục"

29 Tâm Sở Hữu Bất Thiện  

30 Tâm Sở Hữu Bất thiện 'Si phần'

31 Tâm Sở Hữu Bất thiện 'Vô tàm'

32 Tâm Sở hữu Bất thiện 'vô úy'

33 Tâm Sở Hữu Bất thiện 'Phóng dật'

34 Tâm Sở Hữu Bất thiện 'Tham phần'

35 Tâm Sở Hữu Bất thiện 'Tà kiến'

36 Tâm Sở Hữu Bất thiện Ngă mạn 1

37 Tâm Sở Hữu Bất thiện Ngă mạn 2

38 Tâm Sở Hữu Bất thiện Ngă mạn 3

39 Tâm Sở Hữu Bất thiện Sân phần 1

40 Tâm Sở Hữu Bất thiện Sân phần 2

41 Tâm Sở Hữu Bất thiện Tật

42 Tâm Sở Hữu Bất thiện Lận

43 Tâm sở Hữu Bất Thiện Hối

44 Tâm sở Hữu Bất Thiện Hôn phần

45 Tâm sở Hữu Bất Thiện Hoài nghi 1

46 Tâm sở Hữu Bất Thiện Hoài nghi 2

47 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo

48 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Tín

49 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Tín 2

50 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Niệm 1

51 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Niệm 2

52 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Tàm

53 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Úy

54 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Vô tham

57 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Quân B́nh

58 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Tịnh thân Tịnh Tâm

59 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Khinh Thân Khinh tâm

60 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Nhu Thân Nhu Tâm

61 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Thích Thân Thích Tâm

62 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Thuần Thân Thuần Tâm

63 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Chánh thân Chánh tâm

64 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Chánh ngữ 1

65 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Chánh ngữ 2

67 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Chánh Mạng

68 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Bi

69-Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo - Tùy Hỷ  

70 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Trí Tuệ 1

71 Tâm Sở Hữu Tịnh Hảo Trí Tuệ 2

73 Sắc Pháp Tổng Quát

74 Sắc Pháp "Hai Loại Sắc Pháp"

75 Sắc Nguyên Tố Đất

76 Sắc Nguyên Tố Nước

77 Sắc Nguyên Tố Lửa

78 Sắc Nguyên Tố Gió

79 Sắc Thần kinh 1

80 Sắc Thần kinh 2

81 Sắc Bốn Sắc Cảnh 1

82 Sắc Bốn Sắc Cảnh 2

(Playlist youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=yhj6zFeTqNc&list=PLHHn8kn-MXokMEAECNXMSrAaGZ0X90W1p

Hoặc nghe ở đây

https://archive.org/details/110baigiangvidieuphapuchanhminh

https://ia800403.us.archive.org/13/items/110baigiangvidieuphapuchanhminh/

========

Cập nhật ngày 15-3-2021

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Home