Vài hàng về Sư Toại Khanh

Sinh năm 1969, vào chùa từ năm 1977. Ngoài chút khả năng đọc hiểu một vài ngoại ngữ, không có bất cứ bằng cấp nào về thế học. Toàn bộ những thông tin cá nhân về Toại Khanh phần lớn là những ǵ thiên hạ đă thấy, nghe và đọc từ bao năm qua với những thêm bớt của người thương hay kẻ ghét.

Nếu phải có một câu tự nhận xét về ḿnh th́ Toại Khanh chỉ dám nhận ḿnh là một cánh chim di trú, mỗi năm xê dịch đôi lần để trú đông. Những đóng góp ǵ đó cho đời chỉ là từng nắm cỏ rơm kết tổ cho ḿnh, và những lầm lỗi nào đó của bản thân th́ chỉ xin đem hết mấy năm cuối đời, sau tuổi 50, tự biến ḿnh thành nến cháy đến hơi tàn để đền bồi muôn một...

Brief notes on Toại Khanh


Toai Khanh was born in 1969 in Vietnam and entered the Buddhist monkhood in 1977.
Apart from learning a few languages, he has absolutely no certificates or degrees of any kind.

All information you can gather about him is the sum of what you see, hear and read about this monk over the years with bits added on by people who love him and those who dislike him.

If he has to say something about himself: "I would say I am like a migrating bird, moving few times a year - to escape the winter's cold. Any contributions I have made were but dead grass for my nest. As for the mistakes I have made, I pledge to spend the rest of my late 50s life, like a candle burning to the end, to repair and repay."

 

 

 

 

Venerable Giac Nguyen's Lectures 

 

In Viet Nam 2017

 

Dharma Talk at  Sieu Ly Temple (SelaSutta) 4 Mar,, 2017, HCMC  (video) (video) (facebook)

Dharma Talk at Phuoc Son Temple, HCMC 26-Feb, 2017(video [Facebook (1) (2)]

Dharma Talk at  Sieu Ly Temple (Kannakatthala Sutta) 25-Feb, 2017, HCMC  (video) [Facebook (1) (2)]

Dharma Talk at  Sieu Ly Temple (Germ) 25-Feb, 2017 , HCMC (audio) [facebook (1) (2)]

Dharma Talk at  Ky Vien Temple (Video)  25-Feb, 2017 , HCMC  (facebook)

Dharma Talk  at Tam Bao Temple, Da Nang  2-Mar, 2017  (On Death)  (Video1) (Video2)  (pics)  (Facebook)

Dharma Talk at  Buu Duc Temple (video) (pics)

Ha Noi NEM Bulding 545 Nguyen Van Cu, Long Bien, Gia Lam 19-Feb, 2017 (Happiness & sadness) (video

Ha Noi NEM Bulding 545 Nguyen Van Cu, Long Bien, Gia Lam 23-Feb, 2017 (Mindfulness) (video

 

In USA 2016

 

Dallas, US 2016 Videos [Precepts] [Vipassana]

Florida, US 2016 Videos [Meditation]

 

 

Books

 

1. Bướm Hoang Vườn Đạo

2. Phật Giáo Sử

3. Độc Giác Truyện

4. Họ Đă Nghĩ Như Thế

5. Thiền Học Nguyên Thủy

6. Thiền học Nam Truyền Với Khách Tây Phương

7. Thuật Ngữ Luật Tạng Pali (dịch)

8. Giáo Lư Duyên Khởi  (995)

9. Giới thiệu Văn Học Kinh Điển Pali

10. Dấu chân đất khách (thi phẩm, Đà Nẵng 1993)

11. Trang Bối Quê Người (đoản văn, Hoa Kỳ 2001)

12. Nụ Cười Tuyết Lănh (thi phẩm, Hoa Kỳ 2000)

13. Khi Nhà Sư Qua Sông

14. Thơ Rụng Hiên Chùa

15. Chuyện Phiếm Thầy Tu (Huế 2014)

16. Triết Học A-Tỳ-Đàm của Phật Giáo Truyền  Thống (Sài G̣n 2013)

17. T́m Hiểu Triết Học Phật Giáo (2014)

18. Kinh Nghiệm Tuệ Quán qua các ḍng thiền Miến Điện Tập 1

19. Kinh Nghiệm Tuệ Quán qua các ḍng thiền Miến Điện Tập 2

20. Lục Đại Chân Kinh

21-26. Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng (6 tập)

27- 29. Những Bài Giảng Kinh Trường Bộ (3 tập)

30 - 33. Những Bài Giảng Kinh Tăng Chi (4 tập + 15 sẽ xb)

 

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Phuoc Son Temple 2-2017

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Phuoc Son Temple 2-2017

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Phuoc Son Temple 2-2017

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Phuoc Son Temple 2-2017

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Phuoc Son Temple 2-2017

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Sieu Ly Temple 2-2017

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Sieu Ly Temple 2-2017

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Sieu Ly Temple 2-2017

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Ha Noi 2-2017

 

 

 

Ven Giac Nguyen Dharma Talk at Ha Noi 2-2017

 

 

 

Venerable Giac Nguyen 's autographing for readers 2-2017

 

 

 

 

Venerable Giac Nguyen 's autographing for readers 2-2017

 

 

Ven Giac Nguyen and Dallas Buddhists 10-2016

 

 

 

BOOKS

 

 

 

 

*

 

 

Home