am tranh...cha đất Phật vng
hin my...nghe gi từ ngn phương qua
thảo lư gi sớm, trăng t
thảnh thơi ta đợi ngy...ta qua đời !
(TKhanh)


 

 

 

BACK

 

 

Home