viên sỏi ngoài thiên nhiên
giúp ta niềm cảm hứng
nhớ về những câu thơ...


viên sỏi trong cơ thể
đem lại những cơn đau
giúp ta nhớ về những lời kinh


ôi, vết thương trong ḷng con trai
kết tinh thành ngọc quư...

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home