Ngày về

chiều nay về cố xứ
thăm lại trời cố hương
cố thổ giờ đổi khác
ôi biển dâu vô thường

cố quận c̣n ai không
cố nhân kẻ theo chồng
người ngược xuôi cơm áo
cố lư buồn quán không

Cố nhân, cố lư, cố hương
đất trời ngày cũ... vô thường hôm nay
đời ta những chuyến bay dài
một hôm hồi quận mới hay tuổi già

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home