Tu một góc tù

Bước hoài
mà vẫn ở đây
Đi hoài
vẫn mỗi chỗ nầy dậm chân
Quẩn quanh
mấy nẻo đường trần
Kiến ḅ miệng chén
cực thân lữ hành
Phàm tâm là những lênh đênh
Chán rồi lại nhớ
đành hanh
góc tù!

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home