THƯƠNG PHẬT

Một chiều vắng ngồi m chn Phật tượng
Thương qu chừng, i! Bng dng Từ Tn
Con b nhỏ bn tnh Ngi v lượng
L me nằm giữa ci nắng hong hn

 

Toại Khanh
 

 

 

BACK

 

 

Home