TRĂNG V NG

Chờ trăng
Trăng chẳng về cho
Sương khuya khng hẹn
Bất ngờ ướt vai

Toại Khanh

 


 

 

 

BACK

 

 

Home