Du sĩ hành

 

Phong lai sơ trc

Nhạn qu hn đm

Người đi

Từ buổi nhn gian chợt buồn

Đi lần cuối nẽo t dương

Cu thơ rớt rụng bn đường

V danh

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home