Birthday


Mỗi năm l một vng quay
vui chưa trọn, đ đến ngy birthday
mi đi, qun mất buổi về
mươi năm vẫn cứ l th dặm đời
mơ hồ nửa thiệt, nửa chơi
tc pha sương...vẫn ven trời dạt x
buồn vui chi cũng hư v
bnh sinh nhật: một nấm mồ phết kem!
 

Toại Khanh, April 13/2016
 

 

BACK

 

 

Home