KỆ DÂNG Y TU NỮ

Từ muôn thuở, nữ nhi phận thứ
Phải cậy nhờ quân tử gửi thân
Nghĩ thương cho kiếp nữ nhân
Hồng nhan là phận, hồng quần là duyên
Không hiếm kiếp thuyền quyên bạc phận
Trao thân nhầm, lận đận nhất sinh
Người ta ai cũng như ḿnh
Cớ sao nam trọng, nữ khinh là ǵ
Kịp đến ngày Đại Bi xuất thế
Nẻo Niết Bàn đâu kể nữ nam
Đầu tiên ni tổ Kiều Đàm
Lập nên ni chúng mở mang đạo lành
Từ khuê nữ trâm anh đài các
Đến các nàng phận bạc truân chuyên
Ghé chân được cửa am thiền
Cần chuyên th́ cũng thánh hiền như ai
Chẳng kể chi h́nh hài nhi nữ
Miễn tu hành tương tự chúng tăng
Ḷng tu chẳng lụy lợi danh
Đơn sơ là tướng, chí thành là tâm
Rồi sau mấy trăm năm Phật Lịch
Y vàng xưa thất tích ở đời
Một trang giáo sử đổi dời
Bạch y tu nữ nhớ thời huỳnh y
Cũng đạm bạc muối dưa khất thực
Cũng chuyên cần tu đức, tu tâm
Miễn sao ĺa được hồng trần
Viễn ly bể ái nguồn ân lụy phiền
Nay chúng con hữu duyên, hữu phúc
Gặp chúng ni ly dục xuất gia
Bạch y thay áo Cà -Sa
Thành tâm hiến cúng gọi là gieo duyên
Mong đời sau thánh hiền gặp gỡ
Được bạn lành hỗ trợ trước sau
Được duyên mặc giải thoát bào
Đời đời chỉ chuộng một màu áo tu
Dẫu mang thân nữ lưu cũng mặc
Luôn nhớ bờ giải thoát mà qua
Đời đời lánh tục xuất gia
Chẳng mong xuất giá đọa sa luân hồi
Đến khi gặp Phật ra đời
Thiện Lai Thánh Nữ  một lời cũng xong

 

Toai Khanh

 

BACK

 

 

Home