BẾN


Mươi năm
đất khách đợi đ̣
Đ̣ xuôi sơn hạ
người chờ đầu non
Mấy mùa trăng...
khuyết lại tṛn
Đ̣ xưa gỗ nát...
người c̣n gọi nhau!

 (Trích thi phẩm Đ̣ Xuôi Sơn Hạ by Toai Khanh, sẽ ấn hành giữa năm 2017)


Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home