Đi Với Về


Đi thi, về nghn dặm
Mnh cn mấy trng khơi
Biết đu ngy mai dậy
Tc đ trắng vai rồi
Về thi, đời sương tuyết
Ta đ mấy thuở Hn
Vai đ đầy tuế nguyệt
Do cch vạn trng quan.


Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home