TAM KHÔNG


Đời biển khổ với vô vàn máu lệ
nghe mà chi những chuyện xấu thêm buồn
nói mà chi những tranh đấu thiệt hơn
nh́n làm ǵ những điều không lợi lạc
lợi danh chi cũng có ngày tan tác
ghét yêu ǵ cũng đến lúc xuôi tay
ta gần nhau gẫm kỹ được bao ngày
đừng để lại niềm đau ngày về đất
sống hữu ích dẫu chỉ là nhất nhật
vạn lần hơn sống ác thọ trăm năm
một đời đi, rồi cũng một buổi nằm
nằm như núi, đừng bao giờ như đá!
 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home