KỆ CÚNG DƯỜNG ĐẠI Y

 

Y là tướng, đạo mầu là thể
Áo đại bi chi kể đức lành
Ba đời chư Phật tịnh thanh
Viên dung thể tướng mà thành đạo sư
lễ Phật Y có từ duyên cũ
Ghatikà phạm chủ thần uy
Cúng dường pháp cụ tam y
trợ duyên Bồ-tát xả ly hồng trần
Kịp đến khi Ngài thành đại giác
Bà Kiều Đàm đại phát tín tâm
trồng bông, dệt vải tự thân
may y ba lá cúng dâng Phật Đà
lễ cúng y đă ra huyền ấn
một đại y, hai đấng từ tôn
y vuông để đạo thêm tṛn
đời đời chánh pháp hăy c̣n luân lưu
phước điền y đặc thù biểu tượng
từ xưa sau là ruộng phước duyên
ca-sa h́nh ảnh đạo thiền
lá cờ La Hán giữa miền tử sinh
nay chúng con tâm thành sắm sửa
vải thô may thành thửa phước điền
trên từng sợi chỉ đường kim
gửi theo đó trọn một niềm tín tâm
mong khi chưa công thành quả măn
nẻo luân hồi bầu bạn hiền nhân
đời đời học đạo chánh chân
chỉ theo đường giác, chẵng gần ngơ mê
khi duyên kết Bồ-đề thánh trí
được xuất gia khất sĩ thiện lai
cận kề Điều Ngự hôm mai
hợp quần thánh chúng trong ngoài nhân thiên
cầu Tam bảo chứng miêng tấc dạ

cho chúng con đạo cả sớm thành
y vàng lễ phẩm tịnh thanh
hoà cùng tín trí kết thành Phật duyên.

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home