T̀NH KHÚC HIÊN MÂY


Toại Khanh

 

Dầu muốn dầu không
một ngày cũng qua
Dầu muốn dầu không
đời rồi quên ta
Dầu muốn dầu không
T́nh sẽ phôi pha
Dầu muốn dầu không
Người rồi cũng xa
Dầu muốn dầu không
Tóc sẽ sương pha
Dầu muốn dầu không
ta rồi sẽ già
Chuyện xưa ngày cũ
như áng mây qua
một chiều nào đó
hiu quạnh hiên nhà
người ngồi đối bóng
gơ bát cuồng ca
ai người tri kỷ
Giờ c̣n mỗi ta
nhớ ai t́nh phụ
người tỉnh cười x̣a
người điên khóc oà
Dầu muốn dầu không
ngày về đất lạnh
Ǵ cũng như pha!

 

 

 

 

BACK

 

 

Home