Long Tượng Nhị Tôn

(kệ lễ bái đại tháp Sanchi)
Đáy biển gặp cây kim đánh mất
c̣n dễ hơn kiến Phật ở đời
biển trần bát ngát trùng khơi
hữu duyên có được thân người dễ đâu
Như rùa mù đút đầu lỗ ván
chúng sinh qua ức vạn kiếp đời
chắc chi được một thân người
nói ǵ sinh được đúng thời Thế Tôn
thân khang kiện, tâm hồn trong sáng
nghe đạo mầu tỏ rạng lư chân
số người chứng thánh thinh văn
mỗi đời Phật phải kể hằng hà sa
đệ tử Phật ngân hà muôn cơi
chỉ hai người đáng gọi đích tôn
Mục Liên tối thắng huyền môn
sức thừa hoán chuyển càn khôn đất trời
biến hóa thông chẳng người sánh kịp
thiên cung kia như rệp dưới chân
ác ma c̣n nể oai thần
mỗi giây hóa hiện triệu lần túc thông
Xá Lợi Phất trùng trùng biển trí
xứng danh là vô tỉ thanh văn
chói ḷa thắng hạnh tuệ căn
đứng sau Phật chuyển Pháp Luân ở đời
trí biện tài một lời ngàn nghĩa
mỗi thoại đầu thiên địa gồm thâu
nhân thiên bát chúng trước sau
thẩy xem ngài bậc đứng đầu thinh văn
chúng con nay đầu thành tiếp túc
xin cúng dường hai bậc trung tôn
giữa thời giáo pháp hoàng hôn
trí minh dẫu kém, hăy c̣n tín tâm
mỗi lạy nầy gieo mầm giác ngộ
mỗi bước chân ḍ chỗ mà đi
đời sau duyên đúng hạn kỳ
cơ may gặp Phật t́m về vô sanh

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home