LỄ TAM HỢP

Hai ngàn năm bóng câu cửa sổ
từ Thế Tôn diệt độ năm xưa
trần hoàn trải bấy nắng mưa
đến nay Phật pháp đă vừa năm châu
lễ Vesak nhiệm mầu ư nghĩa
thật thiêng liêng ngày vía Phật Đà
phi thường trong một có ba
Niết bàn, thành đạo cũng là đản sinh
trước Phật đài nghiêng ḿnh kính lễ
dâng Thế Tôn lời kệ cúng dường
hữu vi chi cũng vô thường
chỉ riêng chánh pháp là dường thiên thu
soi tỏ những mây mù phiền năo
cho chúng sinh ốc đảo tựa nương
khắp cùng ba cơi mười phương
biển tâm chư Phật rộng thương muôn loài
tám mươi tuổi Như Lai điều ngự
rũ bỏ thân sinh tử non Đoài
bốn lăm năm bước hoằng khai
dặm mây khuyến hóa muôn loài sinh linh
kịp đến ngày công thành quả măn
thành Kusi dưới tán Sa-la
đại bi chẳng nệ thân già
độ thêm một Subhadda cuối cùng
ngay sau đó ung dung diệt độ
khắp tam thiên sấm nổ tiếc thương
khóc cho một đoá vô thường
Phật Đà cũng một giọt sương đầu cành
nay chúng con hậu sanh nhớ Phật
xin đầu thành tiếp túc Phật đài
thân phàm kính lễ Như Lai
huân tu thiện nghiệp đợi ngày vô sanh

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home