Kālāma


Về đy vun gốc ngọc lan
Xy thm một động hoa vng đợi nhau
Mai kia sương trắng mi đầu
Ta đi cn để lại cu hẹn thề
Xứ người treo bng trăng qu
Lng v trụ...biết ai về, ai đi ?
11/2020

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home