Kệ Xưng Tán Cội Bồ Đề

Ba đời Phật vẫn theo truyền thống
Luôn đản sinh chỗ rộng ngoài trời
Đến khi chứng đạo cao vời
Vẫn luôn một cơi thảnh thơi núi rừng
Lúc tṛn duyên lâm chung thọ măn
Chư Phật luôn chọn tán cây rừng
Ba đời đại giác thong dong
Như Lai tam thế thảy đồng thế ni
Đức Thích Tôn chẳng là ngoại lệ
Vẫn vượt ngoài biên tế nhân gian
Đản sinh, thành đạo, niết-bàn
Ba lần đại sự dưới tàng cây cao
Lễ linh thọ khác nào lễ Phật
Nh́n tàng cây nhớ bậc đại từ
Hai ngàn năm lẻ có dư
Bao lần chiết nhánh kể từ năm xưa
Từ nguyên thủy nắng mưa Cổ Ấn
Rồi biển dâu mấy bận xứ ngoài
Bồ đề in bóng Như Lai
Gốc cành giác ngộ măi hoài xanh tươi
Khắp gần xa trời người ba cơi
Bày hương đăng dưới cội Bồ đề
Dốc ḷng nguyện thoát cơi mê
Một mai duyên măn, cùng về vô sanh!

 

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home