Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

KINH PHÁP CÚ

 

(youtube)

01. Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu


02. Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật


03. Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm


04. Kinh Pháp Cú Phẩm Hoa


05. Kinh Pháp Cú Phẩm Người Ngu


06. Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí


07. Kinh Pháp Cú Phẩm A-La-Hán


08. Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn


09. Kinh Pháp Cú Phẩm Ác


10. Kinh Pháp Cú Phẩm Hình Phạt

 

11. Kinh Pháp Cú Phẩm Già


12. Kinh Pháp Cú  Phẩm Tự Ngã


13. Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian


14. Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Ðà


15. Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc


16. Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái


17. Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ


18. Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế


19. Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ


20. Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo


21. Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp Lục


22. Kinh Pháp Cú Phẩm Ðịa Ngục


23. Kinh Pháp Cú Phẩm Voi


24. Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục


25. Kinh Pháp Cú Phẩm Tỷ Kheo


26. Kinh Pháp Cú Phẩm Bà La Môn

 

 

 

Nghe các bài giảng khác

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 3-2-2021

 

 

Home