Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

Các bài pháp thoại

(youtube)

 

Thanh Tịnh Đạo

 

 

Vi Diệu Pháp  (giảng 2012-2013)

Vi Diệu Pháp  (giảng tại Tứ Phương Tăng Tự 2015)

 

 

Kinh Kiết Tường

 

01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

 

 

Kinh Trung Bộ

 

Kinh Mật Hoàn 01 | 02 | 03 | 04 | 05

 

 

Phát Thú (Patthana)

 

 

Vipassana Dipani

01-1 | 01-2 | 01-3 | 01- 4 | 01- 5

02-1 | 02-2 | 02-3 | 02- 4 | 02- 5

03-1 | 03-2 | 03-3 | 03- 4 | 03- 5

04-1 | 04-2 | 04-3 | 04- 4 | 04- 5

05-1 | 05-2 | 05-3 | 05- 4 |

06-1 | 06-2 |

07-1 | 07-2 | 07-3 |

08-1 | 08-2 | 08-3 | 08- 4 

09-1 | 09-2 | 09-3 |

10-1 | 10-2 | 10-3 |

11-1 | 11-2 | 11-3 | 11- 4 | 11- 5

12-1 | 12-2 | 12-3 | 12- 4 | 12- 5

13-1 | 13-2 | 13-3 | 13- 4 |

14-1 | 14-2 | 14-3 |

15-1 | 15-2 | 15-3 | 15- 4

16-1 | 16-2 | 16-3 Hết

 

Kinh Pháp Cú

Kinh Trường Bộ

Triết lư về nghiệp

37 Phẩm Trợ Đạo

Tứ Thánh Đế

Tứ Niệm Xứ

Phát Nguyện Ba-la-mật

Nhân sanh trí tuệ

Bát Chánh Đạo

 

 

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 3-2020

 

 

Home