Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

Các bài pháp thoại

(youtube)

 

PHÁP THOẠI 2020 - 2021

 

PHÁP THOẠI 2019 (Thụy Sĩ)

 

PHÁP THOẠI 2017

 

PHÁP THOẠI 2012  (new)

 

PHÁP THOẠI  2013 - 2015

 

 

THANH TỊNH ĐẠO

 

VI DIỆU PHÁP (giảng 2012-2013)

 

VÔ TỶ PHÁP (giảng tại Tứ Phương Tăng Tự 2015)

 

PHÁT THÚ (PATTHANA)

 

VIPASSANA DIPANI

 

KINH TRUNG BỘ

 

KINH TRƯỜNG BỘ

 

KINH PHÁP CÚ

 

TRIẾT LƯ VỀ NGHIỆP

 

KINH KIẾT TƯỜNG

01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

 

NHÂN SANH TRÍ TUỆ 01 | 02 | 03

 

TỨ THÁNH ĐẾ  Khổ Đế vàTập Đế | Diệt Đế | Đạo Đế

 

37 PHẨM TRỢ ĐẠO  01 | 02 | 03 | 04 | 05

 

CÁCH THỨC TU TẬP  (Giảng tại Chùa QUANG-MINH Colorado )

 

Ư NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN

 

VÔ MINH VÀ ÁI DỤC

 

PHÁT NGUYỆN BA LA MẬT 01 | 02 | 03 | 04  | 05

 

BÁT CHÁNH ĐẠO

 

GIẢNG PHÁP HOA TẠI CHỦA PHÁP HOA

 

PHÁP HÀNH TRONG KINH TẠNG NIKAYA

 

THIỀN VIPASSANA

 

 

 

 

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 3-2020

 

 

Home