Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

KINH TRƯỜNG BỘ

(youtube)

Bài 1

Kinh Phạm Vơng (01)

Kinh Phạm Vơng (02)

Kinh Phạm Vơng (03)

Kinh Phạm Vơng (04)

Kinh Phạm Vơng (05)

 

Bài 2

Kinh Sa Môn Quả (01)

Kinh Sa Môn Quả (02)

Kinh Sa Môn Quả (03)

Kinh Sa Môn Quả (04)

Kinh Sa Môn Quả (05)

Kinh Sa Môn Quả (06)


Bài 3
Kinh Ambattha (A-Ma-Trú) 1
Kinh Ambattha (A-Ma-Trú) 2
Kinh Ambattha (A-Ma-Trú) 3
 

 

Bài 4

Kinh Chủng Đức (Sonananda)

 

Bài 5

Kinh Kutadanta 1

Kinh Kutadanta 2
 


Bài 6

Kinh Mahali 1
Kinh Mahali 2
 

Bài 34

Kinh Thập Thượng

 

 

 

 

Nghe các bài giảng khác

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 15-2-2021

 

 

Home