PHÁP THOẠI -  SƯ SÁN NHIÊN

(2020 - 2021)

 

 

 

2020

Ngày 20 -11-2020. Phần 1 | Phần 2 (Vô Kư)

 

2021

Ngày 01 - 1-2021.  Phần 1 | Phần 2

Ngày 20 - 1 - 2021. Phần 1 | Phần 2 (b́a CD ghi ngày 14)

Ngày 14 - 2 - 2021. Phần 1 | Phần 2

 

Ngày 21 - 2 - 2021. Phần 1 | Phần 2

Ngày 28 - 2 - 2021. Phần 1 | Phần 2

Ngày 7 - 3 - 2021.  Phần 1 | Phần 2 (10 Kiết Sử)

 

Ngày 14- 3- 2021. Phần 1

Ngày 21- 3 -2021. Phần 1 không có  | Phần 2 | Phần 3

Ngày 28- 3 -2021. Phần 1 | Phần 2 (Lộ Tâm)

Ngày 4 - 4 - 2021. Phần 1 | Phần 2

Ngày 10- 4 - 2021. Phần 1 | Phần 2

Ngày 11 - 4 - 2021. Phần 1 | Phần 2

Ngày 18 - 4- 2021. Phần 1 | Phần 2

 

Ngày 16 - 5 - 2021. Phần 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E

Ngày 16 - 5 - 2021. Phần 2 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G

Ngày 23 - 5 - 2021.  Phần 1 | 2A | 2B | 2C | 2D

Ngày 23 - 5 - 2021.  Phần 2 | 2A | 2B

 

Ngày 6 - 6 - 2021. Phần 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G

Ngày 6 - 6 - 2021. Phần 2 | 2A | 2B | 2C | 2D 

 

Ngày 20 - 6 - 2021. Phần 1 | A | B | C | D | E

Ngày 20 - 6 - 2021. Phần 2 | A | B | C

Ngày 20 - 6 - 2021. Phần 3 | A | B | C 

 

Ngày 27 - 6 - 2021. Phần 1 | A | B | C | D | E

Ngày 27 - 6 - 2021. Phần 2 | A | B | C | D | E

Ngày 27 - 6 - 2021. Phần 3 | A | B

 

Ngày 25-7-2021. Disc 1: 1  | 2 | 3  | 4

Ngày 25-7-2021. Disc 2: 12345

 

  Ngày 1 -8 -2021. Disc 1: 1  | 2 | 3  |

  Ngày 1 -8 -2021. Disc 2: 1  | 2 | 3   

 

  Ngày 15 - 8 -2021. Disc 1:  1  | 2 | 3  |

  Ngày 15 - 8 -2021. Disc 2:  1  | 2 | 3  |

 

  Ngày 22 - 8 -2021. Disc 1:  1  | 2 | 3  | 4 

  Ngày 22 - 8 -2021. Disc 2:  1  | 2 | 3  | 4 

  Ngày 22 - 8 -2021. Disc 3:  1  | 2 | 3  |

 

  Ngày 29 - 8 -2021. Disc 1:  1  | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7

  Ngày 29 - 8 -2021. Disc 2:  1  | 2 | 3  | 4 | 5 | 6

  Ngày 29 - 8 -2021. Disc 3:  1  | 2

 

  Ngày 5 - 9 -2021. Disc 1:  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

  Ngày 5 - 9 -2021. Disc 2:  1  | 2 | 3 | 4 | 5

 

  Ngày 12 - 9 -2021. Disc 1:  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

  Ngày 12 - 9 -2021. Disc 2:  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

  Ngày 19 - 9 -2021. Disc 3:  1 

 

  Ngày 19 - 9 -2021. Disc 1:  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

  Ngày 19 - 9 -2021. Disc 2:  1  | 2 | 3 | 4

  Ngày 19 - 9 -2021. Disc 3:  1  | 2 | 3

 

Ngày 26 - 9- 2021. Disc 1:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (new)

Ngày 26 - 9- 2021. Disc 2:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Ngày 26 - 9- 2021. Disc 3:   1 | 2 | 3 | 4 

 

  Ngày 03 - 10 -2021. Phần 1:  A  | B | C  | D  | E  | F

  Ngày 03 - 10 -2021. Phần 2:  A  | B | C  | D  | E  | F

  Ngày 03 - 10 -2021. Phần 3:  A  | B | C

 

Ngày 31 - 10 - 2021.   1 | 2 | 3 | 4 | 5 (new)

 

Ngày 7 -11- 2021: Disc 1:   1 | 2 | 3 | 4 (new)

Ngày 7 -11- 2021: Disc 2:   1 | 2 | 3 | 4 | 5

Ngày 7 -11- 2021: Disc 3:   1 | 2

 

 

Ngày 14-11- 2021: Disc 1:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  (new)

Ngày 14 -11- 2021: Disc 2:   1 | 2 | 3 | 4 | 5

Ngày 14 -11- 2021: Disc 3:   1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Ngày 21 -11- 2021: Disc 1:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (new)

Ngày 21 -11- 2021: Disc 2:   1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

Những bài pháp thoại khác do Sư Sán Nhiên giảng

 

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 29 - 3 - 2022

 

 

 

 

 

Home