Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

Phát Thú (Patthana)

(youtube)

 

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

|61 | 62 | 63 Hết|

(C̣n thiếu bài số 31)

 

 

Sách

 Đại Phát Thú tập 1. Sư Sán Nhiên

 Đại Phát Thú tập 2. Sư Sán Nhiên

 Đại Phát Thú tập 3. Sư Sán Nhiên

 Đại Phát Thú tập 4. Sư Sán Nhiên

 Đại Phát Thú tập 5. Sư Sán Nhiên

 

 

 

 

Nghe các bài giảng khác

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 23-4-2020

 

 

Home