Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

TRIẾT LƯ VỀ NGHIỆP

(youtube)

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25

 

 

 

 

Nghe các bài giảng khác

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 5-2020

 

 

Home