MAJJHIMANIKĀYA- TRUNG BỘ KINH

 

 

 

CHNH KINH PALI

CH GIẢI PALI

BẢN DỊCH VIỆT

7. Mahāsaḷāyatanikasuttaṃ

7. Mahāsaḷāyatanikasuttavaṇṇanā

149. ại kinh Su xứ

428. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca mahāsaḷāyatanikaṃ vo, bhikkhave, desessāmi. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha; bhāsissāmīti. Evaṃ, bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca

 

428.Evaṃme sutanti mahāsaḷāyatanikasuttaṃ. Tattha mahāsaḷāyatanikanti mahantānaṃ channaṃ āyatanānaṃ jotakaṃ dhammapariyāyaṃ.

 

428. Như vầy ti nghe.

Một thời, Thế Tn ở Savatthi (X-vệ), Jetavana (Kỳ-đ Lm), tại tinh x ng Anathapindika (Cấp C ộc).

Tại đấy, Thế Tn gọi cc Tỷ-kheo: "Ny cc Tỷ-kheo", -- "Thưa vng, bạch Thế Tn". Cc Tỷ-kheo ấy vng đp Thế Tn. Thế Tn ni như sau:

Ny cc Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng ại Kinh Su Xứ. Hy nghe v suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

-- Thưa vng, bạch Thế Tn.

Cc Tỷ-kheo ấy vng đp Thế Tn. Thế Tn giảng như sau:

 

429. Cakkhuṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, rūpe ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, cakkhuviāṇaṃ ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, cakkhusamphassaṃ ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, yamidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, cakkhusmiṃ sārajjati, rūpesu sārajjati, cakkhuviāṇe sārajjati, cakkhusamphasse sārajjati, yamidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi sārajjati.

Tassa sārattassa saṃyuttassa sammūḷhassa assādānupassino viharato āyatiṃ pacupādānakkhandhā upacayaṃ gacchanti. Taṇhā cassa ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī, sā cassa pavaḍḍhati. Tassa kāyikāpi darathā pavaḍḍhanti, cetasikāpi darathā pavaḍḍhanti; kāyikāpi santāpā pavaḍḍhanti , cetasikāpi santāpā pavaḍḍhanti; kāyikāpi pariḷāhā pavaḍḍhanti, cetasikāpi pariḷāhā pavaḍḍhanti. So kāyadukkhampi [kāyikadukkhampi (syā. kaṃ.), kāyikaṃ dukkhampi (ka.)] cetodukkhampi paṭisaṃvedeti.

Sotaṃ , bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃpe ghānaṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃpe jivhaṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃpe kāyaṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃpe manaṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, dhamme, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, manoviāṇaṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ , manosamphassaṃ, bhikkhave, ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, yamidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ, manasmiṃ sārajjati, dhammesu sārajjati, manoviāṇe sārajjati, manosamphasse sārajjati, yamidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi sārajjati.

Tassa sārattassa saṃyuttassa sammūḷhassa assādānupassino viharato āyatiṃ pacupādānakkhandhā upacayaṃ gacchanti. Taṇhā cassa ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī, sā cassa pavaḍḍhati. Tassa kāyikāpi darathā pavaḍḍhanti, cetasikāpi darathā pavaḍḍhanti; kāyikāpi santāpā pavaḍḍhanti, cetasikāpi santāpā pavaḍḍhanti; kāyikāpi pariḷāhā pavaḍḍhanti, cetasikāpi pariḷāhā pavaḍḍhanti. So kāyadukkhampi cetodukkhampi paṭisaṃvedeti.

 

429.Ajānanti sahavipassanena maggena ajānanto. Upacayaṃ gacchantīti vuḍḍhiṃ gacchanti, vasibhāvaṃ gacchantīti attho. Kāyikāti pacadvārikadarathā. Cetasikāti manodvārikadarathā. Santāpādīsupi eseva nayo.

 

429.-- Ny cc Tỷ-kheo, khng biết, khng thấy như chơn mắt; khng biết, khng thấy như chơn cc sắc; khng biết, khng thấy như chơn nhn thức; khng biết, khng thấy như chơn nhn xc; do duyn nhn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; khng biết, khng thấy như chơn cảm thọ ấy, vị ấy i trước đối với mắt, i trước đối với cc sắc, i trước đối với nhn thức, i trước đối với nhn xc. Do duyn nhn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy i trước đối với cảm thọ ấy.

Khi vị ấy tr, qun st vị ngọt, bị i trước, hệ lụy v tham đắm, nn năm thủ uẩn đi đến tch trữ trong tương lai. V i của vị ấy đưa đến ti sanh, cu hữu với hỷ v tham, tm sự hoan lạc chỗ ny, chỗ kia; i ấy được tăng trưởng; những thn ưu no tăng trưởng; những tm ưu no tăng trưởng; những thn nhiệt no tăng trưởng; những tm khổ no tăng trưởng. Vị ấy cảm thọ thn khổ v tm khổ.

Ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn tai...;

ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn mũi...;

ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn lưỡi...;

ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn thn...;

ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn ;

ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn cc php; ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn thức; ny cc Tỷ-kheo, khng thấy v khng biết như chơn xc. Do duyn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; khng thấy v khng biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy i trước đối với , i trước đối với php, i trước đối với thức, i trước đối với xc. Do duyn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, ... vị ấy cảm thọ thn khổ v tm khổ.

 

430. Cakkhuca kho, bhikkhave, jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, rūpe jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, cakkhuviāṇaṃ jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, cakkhusamphassaṃ jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, yamidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, cakkhusmiṃ na sārajjati, rūpesu na sārajjati, cakkhuviāṇe na sārajjati, cakkhusamphasse na sārajjati, yamidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi na sārajjati.

Tassa asārattassa asaṃyuttassa asammūḷhassa ādīnavānupassino viharato āyatiṃ pacupādānakkhandhā apacayaṃ gacchanti. Taṇhā cassa ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī, sā cassa pahīyati. Tassa kāyikāpi darathā pahīyanti, cetasikāpi darathā pahīyanti; kāyikāpi santāpā pahīyanti, cetasikāpi santāpā pahīyanti; kāyikāpi pariḷāhā pahīyanti , cetasikāpi pariḷāhā pahīyanti. So kāyasukhampi cetosukhampi paṭisaṃvedeti.

 

430.Kāyasukhanti pacadvārikasukhaṃ. Cetosukhanti manodvārikasukhaṃ. Ettha ca pacadvārikajavanena samāpajjanaṃ vā vuṭṭhānaṃ vā natthi, uppannamattakameva hoti. Manodvārikena sabbaṃ hoti. Ayaca maggavuṭṭhānassa paccayabhūtā balavavipassanā, sāpi manodvārikeneva hoti.

 

430. Ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn mắt, thấy v biết như chơn cc sắc, thấy v biết như chơn nhn thức, thấy v biết như chơn nhn xc. Do duyn nhn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy v biết như chơn cảm thọ ấy; vị ấy khng i trước đối với con mắt, khng i trước đối với cc sắc, khng i trước đối với nhn thức, khng i trước đối với nhn xc. Do duyn nhn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy khng i trước đối với cảm thọ ấy.

Khi vị ấy tr, qun st vị ngọt, khng bị i trước, hệ lụy v tham đắm, nn năm thủ uẩn đi đến tn diệt trong tương lai. V i của vị ấy, đưa đến ti sanh, cu hữu với hỷ v tham, tm sự hoan lạc chỗ ny chỗ kia; i ấy được đoạn tận; những thn ưu no của vị ấy được đoạn tận; những tm ưu no được đoạn tận; những thn nhiệt no được đoạn tận; những tm nhiệt no được đoạn tận; những thn khổ no được đoạn tận; những tm khổ no được đoạn tận; vị ấy cảm thọ thn lạc v tm lạc.

 

431. Yā tathābhūtassa [yathābhūtassa (sī. pī.)] diṭṭhi sāssa hoti sammādiṭṭhi; yo tathābhūtassa [yathābhūtassa (sī. pī.)] saṅkappo svāssa hoti sammāsaṅkappo; yo tathābhūtassa [yathābhūtassa (sī. pī.)] vāyāmo svāssa hoti sammāvāyāmo; yā tathābhūtassa [yathābhūtassa (sī. pī.)] sati sāssa hoti sammāsati; yo tathābhūtassa [yathābhūtassa (sī. pī.)] samādhi svāssa hoti sammāsamādhi. Pubbeva kho panassa kāyakammaṃ vacīkammaṃ ājīvo suparisuddho hoti. Evamassāyaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

Tassa evaṃ imaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato cattāropi satipaṭṭhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, cattāropi sammappadhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, cattāropi iddhipādā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, pacapi indriyāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, pacapi balāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, sattapi bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

Tassime dve dhammā yuganandhā [yuganaddhā (sī. syā. kaṃ.)] vattanti samatho ca vipassanā ca. So ye dhammā abhiā parieyyā te dhamme abhiā parijānāti. Ye dhammā abhiā pahātabbā te dhamme abhiā pajahati. Ye dhammā abhiā bhāvetabbā te dhamme abhiā bhāveti. Ye dhammā abhiā sacchikātabbā te dhamme abhiā sacchikaroti.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā parieyyā? Pacupādānakkhandhā tissa vacanīyaṃ, seyyathidaṃ rūpupādānakkhandho, vedanupādānakkhandho, saupādānakkhandho, saṅkhārupādānakkhandho, viāṇupādānakkhandho. Ime dhammā abhiā parieyyā.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā pahātabbā? Avijjā ca bhavataṇhā ca ime dhammā abhiā pahātabbā.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā bhāvetabbā? Samatho ca vipassanā ca ime dhammā abhiā bhāvetabbā.

Katame , bhikkhave, dhammā abhiā sacchikātabbā? Vijjā ca vimutti ca ime dhammā abhiā sacchikātabbā.

 

431.Tathābhūtassāti kusalacittasampayuttacetosukhasamaṅgībhūtassa. Pubbeva kho panassāti assa bhikkhuno vācākammantājīvā pubbasuddhikā nāma ādito paṭṭhāya parisuddhāva honti. Diṭṭhisaṅkappavāyāmasatisamādhisaṅkhātāni pana pacaṅgāni sabbatthakakārāpakaṅgāni nāma. Evaṃ lokuttaramaggo aṭṭhaṅgiko vā sattaṅgiko vā hoti.

Vitaṇḍavādī pana yā yathābhūtassa diṭṭhīti imameva suttapadesaṃ gahetvā lokuttaramaggo pacaṅgikoti vadati. So evamassāyaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchatīti iminā anantaravacaneneva paṭisedhitabbo. Uttari ca evaṃ saāpetabbo lokuttaramaggo pacaṅgiko nāma natthi, imāni pana paca sabbatthakakārāpakaṅgāni maggakkhaṇe virativasena pūrenti. Yā catūhi vacīduccaritehi ārati viratīti evaṃ vuttaviratīsu hi micchāvācaṃ pajahati, sammāvācaṃ bhāveti, evaṃ sammāvācaṃ bhāventassa imāni pacaṅgikāni na vinā, saheva viratiyā pūrenti. Sammākammantājīvesupi eseva nayo. Iti vacīkammādīni ādito paṭṭhāya parisuddhāneva vaṭṭanti. Imāni pana paca sabbatthakakārāpakaṅgāni virativasena paripūrentīti pacaṅgiko maggo nāma natthi. Subhaddasuttepi (dī. ni. 2.214) cetaṃ vuttaṃ yasmiṃ kho, subhadda, dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko maggoti. Aesu ca anekesu suttasatesu aṭṭhaṅgikova maggo āgatoti.

 

431. Kiến g như chơn của vị ấy, kiến ấy l chnh kiến. Tư duy g như chơn của vị ấy, tư duy ấy l chnh tư duy. Tinh tấn g như chơn của vị ấy, tinh tấn ấy l chnh tinh tấn. Niệm g như chơn của vị ấy, niệm ấy l chnh niệm. ịnh g như chơn của vị ấy, định ấy l chnh định. Thn nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp. V Thnh đạo Tm ngnh ny đi đến tu tập v pht triển sung mn cho vị ấy. Do sự tu tập Thnh đạo Tm ngnh ny như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập v pht triển sung mn; bốn chnh tinh tấn cũng đi đến tu tập v pht triển sung mn; bốn như tc cũng đi đến tu tập v pht triển sung mn; năm căn cũng đi đến tu tập v pht triển sung mn; năm lực cũng đi đến tu tập v pht triển sung mn; bảy gic chi cũng đi đến tu tập v pht triển sung mn. V nơi vị ấy, hai php ny được chuyển vận song hnh: Chỉ v Qun. Với thượng tr, vị ấy liễu tri những php cần phải liễu tri với thượng tr. Với thượng tr, vị ấy đoạn tận những php cần phải đoạn tận với thượng tr. Với thượng tr vị ấy, tu tập những php cần phải tu tập với thượng tr. Với thượng tr, vị ấy chứng ngộ những php cần phải chứng ngộ với thượng tr.

V ny cc Tỷ-kheo, thế no l những php cần phải liễu tri với thượng tr ? Cần phải trả lời l năm thủ uẩn, tức l sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hnh thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những php ny l những php cần phải liễu tri với thượng tr.

V ny cc Tỷ-kheo, thế no l cc php cần phải đoạn tận với thượng tr ? V minh v hữu i, những php ny cần phải đoạn tận với thượng tr.

V ny cc Tỷ-kheo, thế no l cc php cần phải tu tập với thượng tr ? Chỉ v Qun, những php ny cần phải tu tập với thượng tr.

V ny cc Tỷ-kheo, thế no l những php cần phải chứng ngộ với thượng tr ? Minh v giải thot, những php ny cần phải chứng ngộ với thượng tr.

 

432. Sotaṃ , bhikkhave, jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃpe ghānaṃ bhikkhave, jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃpe jivhaṃ, bhikkhave, jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ kāyaṃ, bhikkhave, jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ manaṃ, bhikkhave, jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, dhamme jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, manoviāṇaṃ jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, manosamphassaṃ jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, yamidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ, manasmiṃ na sārajjati, dhammesu na sārajjati, manoviāṇe na sārajjati, manosamphasse na sārajjati, yamidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi na sārajjati.

Tassa asārattassa asaṃyuttassa asammūḷhassa ādīnavānupassino viharato āyatiṃ pacupādānakkhandhā apacayaṃ gacchanti. Taṇhā cassa ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī , sā cassa pahīyati. Tassa kāyikāpi darathā pahīyanti, cetasikāpi darathā pahīyanti; kāyikāpi santāpā pahīyanti, cetasikāpi santāpā pahīyanti; kāyikāpi pariḷāhā pahīyanti, cetasikāpi pariḷāhā pahīyanti. So kāyasukhampi cetosukhampi paṭisaṃvedeti.

 

 

432. Ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn tai...; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn mũi...; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn lưỡi...; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn thn...; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn ; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn cc php; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn thức; ny cc Tỷ-kheo, thấy v biết như chơn xc. Do duyn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; thấy v biết như chơn cảm thọ ấy, nn vị ấy khng i trước đối với , khng i trước đối với cc php, khng i trước đối với thức, khng i trước đối với xc. Do duyn xc ny khởi ln lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy khng i trước đối với cảm thọ ấy... tm khổ no được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thn lạc v tm lạc.

 

433. Yā tathābhūtassa diṭṭhi sāssa hoti sammādiṭṭhi; yo tathābhūtassa saṅkappo svāssa hoti sammāsaṅkappo; yo tathābhūtassa vāyāmo svāssa hoti sammāvāyāmo; yā tathābhūtassa sati sāssa hoti sammāsati; yo tathābhūtassa samādhi svāssa hoti sammāsamādhi. Pubbeva kho panassa kāyakammaṃ vacīkammaṃ ājīvo suparisuddho hoti. Evamassāyaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

Tassa evaṃ imaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato cattāropi satipaṭṭhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, cattāropi sammappadhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, cattāropi iddhipādā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, pacapi indriyāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, pacapi balāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti, sattapi bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

Tassime dve dhammā yuganandhā vattanti samatho ca vipassanā ca. So ye dhammā abhiā parieyyā te dhamme abhiā parijānāti. Ye dhammā abhiā pahātabbā te dhamme abhiā pajahati. Ye dhammā abhiā bhāvetabbā te dhamme abhiā bhāveti. Ye dhammā abhiā sacchikātabbā te dhamme abhiā sacchikaroti.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā parieyyā? Pacupādānakkhandhā tissa vacanīyaṃ, seyyathidaṃ rūpupādānakkhandho, vedanupādānakkhandho, saupādānakkhandho, saṅkhārupādānakkhandho, viāṇupādānakkhandho. Ime dhammā abhiā parieyyā.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā pahātabbā? Avijjā ca bhavataṇhā ca ime dhammā abhiā pahātabbā.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā bhāvetabbā? Samatho ca vipassanā ca ime dhammā abhiā bhāvetabbā.

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiā sacchikātabbā? Vijjā ca vimutti ca ime dhammā abhiā sacchikātabbāti.

Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.

Mahāsaḷāyatanikasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

     

 

433.Cattāropi satipaṭṭhānāti maggasampayuttāva cattāro satipaṭṭhānā. Sammappadhānādīsupi eseva nayo. Yuganandhāti ekakkhaṇikayuganandhā. Etehi aasmiṃ khaṇe samāpatti, aasmiṃ vipassanāti. Evaṃ nānākhaṇikāpi honti, ariyamagge pana ekakkhaṇikā.

Vijjā ca vimutti cāti arahattamaggavijjā ca phalavimutti ca. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

Papacasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāsaḷāyatanikasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

    

 

433. Kiến g như chơn của vị ấy, kiến ấy l chnh kiến. Tư duy g như chơn của vị ấy... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh tịnh tốt đẹp. V Thnh đạo Tm ngnh ny đi đến tu tập v pht triển sung mn cho vị ấy. Do sự tu tập Thnh đạo Tm ngnh ny như vậy...V ny cc Tỷ-kheo, thế no l những php cần phải chứng ngộ với thượng tr ? Minh v giải thot, những php ny cần phải chứng ngộ với thượng tr.

Thế Tn thuyết giảng như vậy. Cc Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tn thọ lời Thế Tn dạy.

Ha thượng Thch Minh Chu dịch Việt

      

 

Mục Lục Kinh Trung Bộ Pali -Việt

 

Kinh Trung Bộ

 

 


 


Nguồn: (web Bnh Anson)
Phn đoạn Pali-Việt: Nhị Tường

KINH ĐIỂN 
Home