KINH ĐIỂN

 

Lược đồ Tam Tạng Pali

Chuyên trang VI DIỆU PHÁP

 

 

 

Pāḷi Tipiṭaka

Pali Text

Chaṭṭhasaṅgīti piṭaka

 

 

Kinh Tăng Chi Bộ Pali Việt.  Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch / PTS. (Đang thực hiện) 

Kinh Tương Ưng Bộ Pali Việt.  Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch/ PTS. (Đang thực hiện) 

Kinh Trường Bộ Pali Việt.  Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch / PTS. (Đang thực hiện) 

Kinh Trung Bộ Pali Việt.  Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch / PTS. (Đang thực hiện) 

 

 

 

Dīgha nikāya

Aṅguttaranikāya

Saṃyuttanikāya

Aṅguttaranikāya (aṭṭhakathā)

Saṃyuttanikāya (aṭṭhakathā)  

Dīgha nikāya (aṭṭhakathā)

Theragāthā-aṭṭhakathā-1

Theragāthā-aṭṭhakathā-2

 

 

Nikaya Phân Loại chủ đề. Chơn Tín Toàn

 

 

Kinh Tăng Chi Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch. 

Kinh Trường Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch

Kinh Trung Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

Kinh Tương Ưng Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch. 

 

Kinh Tiểu Bộ, I (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập). Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

Kinh Tiểu Bộ, II (Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự). Gs Trần Phương Lan dịch.

Kinh Tiểu Bộ, III (Trưởng lăo tăng kệ, Trưởng lăo ni kệ). Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

Kinh Tiểu Bộ, IV (Chuyện Tiền thân, 1-120).Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

Kinh Tiểu Bộ, V (Chuyện Tiền thân, 121-263). Ḥa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Kinh Tiểu Bộ, VI (Chuyện Tiền thân, 264-395).Ḥa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Kinh Tiểu Bộ, VII (Chuyện Tiền thân, 396-473).Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Kinh Tiểu Bộ, VIII (Chuyện Tiền thân, 474-520).Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Kinh Tiểu Bộ, IX (Chuyện Tiền thân, 521-539).Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Kinh Tiểu Bộ, X (Chuyện Tiền thân, 540-547).Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Petavatthupāḷi

Petavatthu-aṭṭhakathā

 

Thanh Tịnh Đạo Thích Nữ Trí Hải dịch

Visuddhimagga

 

Tóm tắt Kinh Trường Bộ  

Toát yếu Kinh Trung Bộ. Ni Sư Trí Hải

 

Các bản dịch Kinh - Luật Pali TK Indacanda

Các kỳ kết tập kinh điển. TK Hộ Pháp

Các kinh nói về chánh niệm. Trưởng lăo Nyanaponika, Tỳ kheo Nanamoli. Lê Kim Kha dịch

 

Kinh Đế Thích vấn đạo Maha Thongkham Medivongs

Chú Giải Kinh Pháp Cú Ḥa Thượng Pháp Minh  

Chú Giải Pháp Tụ và Phân Tích ĐĐ Sán Nhiên  

Chú giải Kinh Phạm Vơng TK Giác Lộc

Thanh Tịnh Đạo luận toát yếu. Thích Phước Sơn biên soạn.

 

Kinh Girimānanda (Pali, Việt, Anh)

Kinh Girimānanda (Pali, Việt)

Kinh Hộ Tŕ

 

Sutta and Jātaka number and name, links and PTS page number (Trang web này sẽ giúp cho việc t́m ra phần Pali văn và số trang tương ứng ở bản in của Pali Text Society)

 

Quy ước viết tắt trong Kinh điển Pali 

Quy ước trích dẫn Kinh điển Nguyên thủy

 

 

Trường lăo Buddhaghosa. Nhà chú giải kinh điển Pali. 

Tạng Vô Tỷ Pháp. HT Tịnh Sự dịch

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. HT Tịnh Sự 

Học Vi Diệu Pháp trên youtube  Sư Pháp Chất giảng  

Kinh Nhật Tụng Pa-Auk Thiền Lâm Viện.

Kinh Nhật Tụng Theravada - Phật Giáo Nguyên Thủy. TK Hộ Tông 

 

Kinh Lễ Bái Tam Bảo. (Việt dịch) Toại Khanh

 

Những Bài Kinh Cốt Tủy

 

 

 

Nguồn: http://www.budsas.net

 

 

Home