NIKAYA - PHÂN LOẠI CHỦ ĐỀ

 

Người thực hiện: Chơn Tín Toàn

 

 

001. Ác kiến

002. Ác Ma

003. Ác Pháp

004. Ác tỷ kheo

005. Ái

006. A-la-hán

007. Anathapindika

008. A-tu-la

009. Ba mươi bảy bồ đề phần

010. Bậc A-La-Hán

011. Bậc Bất Lai

012. Bậc chân nhân.

013. Bậc Chánh Đẳng Giác
014. Bậc Dự Lưu
015. Bậc Hữu Học
016. Bậc Nhất Lai
017. Bậc Tam Minh
018. Bậc Thân Chứng
019. Bậc Thanh Văn
020. Bậc Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh Thiên
021. Bậc Tuệ Giải Thoát
022. Bậc Vô Học
023. Bà-La-Môn
024. Bạn
025. Bản Ngă
026. Bát Chánh Đạo
027. Bát Chánh Đạo 1 - Chánh Kiến
028. Bát Chánh Đạo 2 - Chánh Tư Duy
029. Bát Chánh Đạo 3 - Chánh Ngữ
030. Bát Chánh đạo 4 – Chánh Nghiệp
031. Bát Chánh đạo 5 – Chánh Mạng
032. Bát Chánh đạo 6 – Chánh Tinh Tấn
033. Bát Chánh đạo 7 – Chánh Niệm
034. Bát Chánh đạo 8 – Chánh Định
035. Bắt Đầu
036. Bất Động
037. Bất Lai
038. Bất Thiện Pháp
039. Bất Tử
040. Bảy Đức Phật
041. Bảy Giác Chi
042. Bệnh
043. Bệnh Tâm – Thuốc
044. Biến Tịnh Thiên
045. Biết Đủ
046. Bố Thí
047. Bốn Chánh Cần
048. Bốn Đại
049. Bốn Đại Thiên Vương
050. Bốn Loại Đồ Ăn
051. Bốn Nhiếp Pháp
052. Bốn Như Ư Túc
053. Bốn Niệm Xứ
054. Bốn Niệm Xứ 1 – Niệm Thân
055. Bốn Niệm Xứ 2 – Niệm Thọ
056. Bốn Niệm Xứ 3 – Niệm Tâm
057. Bốn Niệm Xứ 4 – Niệm Pháp
058. Bốn Thánh Đế
059. Bốn Thánh Đế 1 – Khổ
060. Bốn Thánh Đế 2 – Tập
061. Bốn Thánh Đế 4 – Đạo
062. Bốn Thánh Quả
063. Bốn Thánh Quả 1 – Bậc Dự Lưu
064. Bốn Thánh Quả 2 – Bậc Nhất Lai
065. Bốn Thánh Quả 3 – Bậc Bất Lai
066. Bốn Thánh Quả 4 – Bậc A-La-Hán
067. Bốn Thiền
068. Bốn Thiên Vương
069. Bốn Thức Ăn
070. Bốn Vật Dụng
071. Bốn Vô Lượng Tâm
072. Bốn Vô Ngại Giải
073. Bồ Tát
074. Càn Thát Bà
075. Cầu Xin
076. Cha Mẹ
077. Chân Nhân
078. Chánh Đẳng Giác
079. Chánh Định
080. Chánh Giải Thoát
081. Chánh Kiến
082. Chánh Mạng
083. Chánh Nghiệp
084. Chánh Ngữ
085. Chánh Niệm
086. Chánh Pháp
087. Chánh Tín
088. Chánh Tinh Tấn
089. Chánh Trí
090. Chánh Tư Duy
091. Chết

092. Chỉ và Quán
093. Chín Thiền
094. Chọn Thầy Chọn Bạn
095. Chú Tâm Cảnh Giác
096. Chư Thiên
097. Chúng Sanh
098. Chuyển Luân Vương
099. Chuyển Pháp Luân
100. Cơi Trời Biến Tịnh Thiên
101. Cơi Trời Dạ Ma Thiên
102. Cơi Trời Đâu Suất Thiên
103. Cơi Trời Đế Thích
104. Cơi Trời Hóa Lạc Thiên
105. Cơi Trời Không Vô Biên Xứ Thiên
106. Phạm Thiên
107. Cơi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên
108. Cơi Trời Quang Âm Thiên
109. Cơi Trời Quảng Quả Thiên
110. Cơi Trời Tam Thập Tam Thiên
111. Cơi Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên
112. Cơi Trời Thức Vô Biên Xứ Thiên
113. Cơi Trời Tịnh Cư Thiên
114. Cơi Trời Tứ Đại Thiên Vương
115. Cơi Trời Vô Phiền Thiên
116. Cơi Trời Vô Sắc Giới
117. Cơi Trời Vô Sở Hữu Xứ Thiên
118. Cơi Trời Vô Tưởng Thiên
119. Con Đường Của Các Vị Chánh Đẳng Giác
120. Con Đường Độc Nhất
121. Con Đường Lên Chư Thiên
122. Con Đường Trung Đạo
123. Con Đường Tu Tập
124. Con Mắt
125. Con Người
126. Cư Sĩ
127. Cúng Dường
128. Dạ Ma Thiên
129. Đản Sanh
130. Đáng Được Cung Kính
131. Danh Lợi
132. Danh Sắc
133. Đạo Đế
134. Đất Nước Gió Lửa
135. Đâu Suất Thiên
136. Dạ Xoa
137. Đệ Nhất
138. Đệ Nhất Nam Cư Sĩ
139. Đệ Nhất Nữ Cư Sĩ
140. Đế Thích Thiên Chủ
141. Địa Ngục
142. Địa Thủy Hỏa Phong
143. Điểm Khác Biệt Giữa Phàm Phu Và Thánh Đệ Tử
144. Diệt Đế
145. Diệt Thọ Tưởng Định
146. Định
147. Định Nghĩa
148. Đồ Ăn
149. Đọa Xứ
150. Đối Trị Tâm Bệnh

151. Ḍng Chảy Của Các Pháp
152. Dự Lưu
153. Dục
154. Già Chết
155. Gia Đ́nh
156. Giác Chi
157. Giải Thoát
158. Giới Cấm Thủ
159. Giới Định Tuệ
160. Giới Hạnh
161. Giới Luật
162. Giới Tánh
163. Giới Vực
164. Gương Tu Tập
165. Hành
166. Hăy Tu Tập Như Vậy
167. Hộ Niệm Người Sắp Mất
168. Hộ Pháp
169. Hộ Tŕ Căn
170. Hóa Lạc Thiên
171. Hoàn Tục
172. Hội Chúng
173. Hôn Trầm Thụy Miên
174. Hữu
175. Hữu Dư Y Niết Bàn
176. Hữu Học
177. Hữu T́nh
178. Hữu Vi
179. Hỷ
180. Kham Nhẫn
181. Khẩu Nghiệp
182. Khổ
183. Khó Có Khó T́m Khó Tu
184. Khổ Diệt
185. Khổ Hạnh
186. Khổ Tập
187. Không Công Nhận Là Người Tu
188. Không Phóng Dật
189. Không Vô Biên Xứ
190. Không Xảy Ra
191. Kiến Thủ
192. Kiết Sử
193. Kiêu Mạn
194. Lạc
195. Lậu Hoặc
196. Lợi Danh
197. Ḷng Tin
198. Lửa
199. Luân Hồi
200. Lực
201. Lục Thông
202. Lư Duyên Khởi
203. Lư Duyên Khởi 01 – Vô Minh
204. Lư Duyên Khởi 02 – Hành
205. Lư Duyên Khởi 03 – Thức
206. Lư Duyên Khởi 04 – Danh Sắc
207. Lư Duyên Khởi 05 – Sáu Nhập
208. Lư Duyên Khởi 06 – Xúc
209. Lư Duyên Khởi 07 – Thọ
210. Lư Duyên Khởi 08 – Ái
211. Lư Duyên Khởi 09 – Thủ
212. Lư Duyên Khởi 10 – Hữu
213. Lư Duyên Khởi 11 – Sanh
214. Lư Duyên Khởi 12 – Già Chết
215. Maha Cunda
216. Maha Kaccana
217. Maha Kappina
218. Maha Kotthita
219. Maha Moggallana
220. Mahanama
221. Mạt Pháp
222. Mê Tín
223. Minh Và Giải Thoát
224. Minh Và Vô Minh
225. Mục Đích Đạo Phật
226. Mũi Tên Sầu Muộn
227. Mười Chánh Đạo
228. Mười Hai Duyên
229. Mười Một Cửa Bất Tử
230. Mười Nghiệp
231. Mười Như Lai Lực
232. Mười Sáu Hơi Thở
233. Năm Căn
234. Nam Cư Sĩ
235. Năm Dục Trưởng Dưỡng
236. Năm Lực
237. Nam Nữ
238. Năm Tinh Cần Chi Phần
239. Năm Triền Cái
240. Năm Uẩn
241. Năm Uẩn 1 – Sắc
242. Năm Uẩn 2 – Thọ
243. Năm Uẩn 3 – Tưởng
244. Năm Uẩn 4 – Hành
245. Năm Uẩn 5 – Thức
246. Nên Hay Không Nên
247. Nếu Muốn Tuyên Bố Về Dự Lưu Quả
248. Ngă Luận Thủ
249. Ngă Mạn
250. Ngạ Quỷ
251. Ngày Trai Giới
252. Nghe Pháp
253. Nghi Ngờ
254. Nghiệp
255. Ngoại Đạo
256. Ngũ Căn
257. Ngựa
258. Người
259. Người Chỉ Đường
260. Người Đáng Cung Kính
261. Người Đầy Đủ Tri Kiến Không Thể
262. Người Ngu Người Trí
263. Người Tu
264. Người Tu Trong Tương Lai
265. Nguy Hiểm
266. Nguyên Nhân Chánh Pháp Biến Mất
267. Nhân Quả
268. Nhập Được Pháp Lưu
269. Nhập Thai
270. Nhập Vào Bất Động
271. Nhập Vào Bất Tử
272. Nhập Vào Ḍng Thánh
273. Nhất Lai
274. Nhị Thiền
275. Nh́n Lại Ḿnh
276. Như Lai
277. Như Lai Có Tồn Tại Không
278. Như Lai Lực
279. Như Lư Tác Ư
280. Niệm
281. Niệm Hơi Thở
282. Niết Bàn
283. Nói Chuyện
284. Nữ Cư Sĩ
285. Nữ Nhân
286. Phạm Hạnh
287. Phạm Thiên
288. Phạm Thiên Sahampati
289. Phạm Thiên Sanamkamara
290. Phản Quan Tự Kỷ
291. Pháp
292. Phật
293. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng
294. Phóng Dật
295. Phước
296. Quán
297. Quang Âm Thiên
298. Quảng Quả Thiên
299. Ruộng Phước Vô Thượng Ở Đời
300. Sắc

301. Sắc Cứu Cánh Thiên
302. Sakka Thiên Chủ
303. Sa Môn
304. Sân
305. Sanh
306. Sanh Già Chết
307. Sắp Lâm Chung
308. Sau Khi Thế Tôn Nhập Diệt
309. Sáu Nhập
310. Sáu Xứ
311. Si
312. Sợ Hăi
313. Sơ Thiền
314. Sự Khác Biệt Giữa Phàm Phu Và Thánh Đệ Tử
315. Sự Kiện Không Xảy Ra
316. Sức Mạnh Của Bậc Thầy Hữu Học
317. Sức Mạnh Của Như Lai
318. Tà Đạo
319. Tà Kiến
320. Tà Tín
321. Tác Ư
322. Tài Sản
323. Tái Sanh
324. Tâm
325. Tam Bảo
326. Tám Giải Giải Thoát
327. Tam Minh
328. Tàm Quư
329. Tám Thắng Xứ
330. Tam Thập Tam Thiên
331. Tam Thiền
332. Tầm Tứ
333. Tập Đế
334. Tha Hóa Tự Tại Thiên
335. Tham Sân Si
336. Thân
337. Thần Chú
338. Thân Chứng
339. Thân Khẩu Ư
340. Thân Kiến

341. Thần Thông
342. Thánh
343. Thanh Văn
344. Thế Giới
345. Thế Tôn
346. Thí
347. Thiền
348. Thiên Chủ Sakka
349. Thiện Hiện Thiên
350. Thiện Kiến Thiên
351. Thiên Nhăn Minh, Thiên Nhĩ Minh
352. Thiện Và Bất Thiện
353. Thiện Xảo
354. Thiết Thực Hiện Tại
355. Thọ
356. Thọ Mạng
357. Thối Đọa
358. Thủ
359. Thức
360. Thức Vô Biên Xứ
361. Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh Thiên
362. Thuyết Pháp
363. Tiến Tŕnh Tu Tập
364. Tiết Độ Ăn Uống
365. Tín
366. Tín Giải Thoát
367. Tín Giới Tàm Quư Văn Thí Tuệ
368. Tín Tàm Quư Tấn Tuệ
369. Tín Tấn Niệm Định Tuệ
370. Tịnh Cư Thiên
371. Tỉnh Giác
372. Tịnh Tín
373. Tội
374. Tôn Giả - Các Tôn Giả Khác
375. Tôn Giả Ananda
376. Tôn Giả Anuruddha
377. Tôn Giả Mahakassapa
378. Tôn Giả Maha Moggallana
379. Tôn Giả Sariputta
380. Tôn Giả Upali
381. Tôn Giả Vangisa
382. Tri Túc
383. Trí Tuệ
384. Triền Cái
385. Tŕnh Tự Tu Tập
386. Trung Đạo
387. Từ Bi Hỷ Xả
388. Tứ Đại
389. Tứ Đại Thiên Vương
390. Tự Lợi Lợi Tha
391. Tự Ngă
392. Tứ Nhiếp Pháp
393. Tứ Như Ư Túc
394. Tu Sĩ
395. Tu Tập
396. Tứ Thiền
397. Tứ Thiên Vương
398. Tứ Thực
399. Tứ Vật Dụng
400. Tứ Vô Lượng Tâm
401. Tứ Vô Ngại Giải
402. Túc Mạng Minh
403. Tuệ

404. Tuệ Giải Thoát
405. Tuệ Lực
406. Tuổi Thọ Chư Thiên
407. Tưởng
408. Tùy Miên
409. Tùy Niệm
410. Tùy Pháp Hành
411. Tùy Quán Sanh Diệt Trong Năm Uẩn
412. Tuyên Bố Chánh Trí
413. Tỷ Kheo
414. Tỷ Kheo Ni
415. Tỷ Kheo Trong Tương Lai
416. Uẩn
417. Văn
418. Vi Diệu
419. Ví Dụ
420. Vợ Chồng
421. Vô Dư Y Niết Bàn
422. Vô Học
423. Vô Minh
424. Vô Ngă
425. Vô Ngại Giải
426. Vô Nhiệt Thiên
427. Vô Phiền Thiên
428. Vô Sắc Giới
429. Vô Sở Hữu Xứ
430. Vô Sở Úy
431. Vô Thỉ
432. Vô Thượng
433. Vô Thượng Sư
434. Vô Thường Tánh
435. Vô Thường Khổ Vô Ngă
436. Vô Tưởng Hữu T́nh Thiên
437. Vô Tướng Tâm Định
438. Vô Tướng Tâm Giải Thoát
439. Vô Vi
440. Vua Chuyển Luân Vương
441. Vua Pasenadi
442. Xả
443. Xem Lại Tự Thân
444. Xuất Gia
445. Xuất Ly Giới
446. Xúc
447. Xuyên Tạc Như Lai
448. Ư

 

>>>> TẢI TOÀN BỘ XUỐNG MÁY ĐỂ XEM

 

Hoặc xem tiếp Ở ĐÂY

 

 

 

 

Nhập liệu: Vân Hồng.

Cập  nhật: 21/10/2021

 

 

KINH ĐIỂN

 

 

Home