TK Giác Giới

(giảng)

 

KINH TIỂU BỘ

 

(01) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(02) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(03) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(04) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(05) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(06) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(07) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(08) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(09) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(10) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(11) TIỂU BỘ -B.XXIV :KINH ĐỐNG XƯƠNG(Aṭṭhipuñjasuttaṃ)

(12) TIỂU BỘ B.25.CỐ Ư NÓI DỐI - SAMŪVĀDASUTTAṂ

(13)TIỂU BỘ KINH B.26. DĀNASUTTAṂ -SỰ BỐ THÍ

(14) TIỂU BỘ KINH- B.27 -TU TẬP TỪ TÂM (METTĀBHAVANĀSUTTA)

(15) TIỂU BỘ KINH - B.28.KHỔ TRÚ.B29.LẠC TRÚ

(16) TIỂU BỘ KINH - C2 - B.30 (NUNG NÓNG) -B.31.KHÔNG NUNG NÓNG

(17) TIỂU BỘ KINH-C2.B.32.GIỚI & ÁC KIẾN-B33.GIỚI & KIẾN HIỀN THIỆN

(18) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA C2- B. 34 ĀTĀPĪSUTTA

(19) TIỂU BỘ KINH - CHƯƠNG 2 PHÁP - 35.Paṭhamanakuhanasuttaṃ -- Không lừa dối (1)

(20) TIỂU BỘ KINH -B.36.MỤC ĐÍCH THẮNG TRI & LIỄU TRI

(21) TIỂU BỘ KINH-B .37.ĐỘNG TÂM TRONG CẢNH ĐÁNG ĐỘNG TÂM

(22) TIỂU BỘ KINH- B.38.TẦM TƯ

(23) TIỂU BỘ-ITIVUTTAKA-B.39.Desanāsuttaṃ-CÁCH THUYẾT GIẢNG CỦA ĐỨC PHẬT

(24) TIỂU BỘ KINH -ITIVUTTAKA-C2-B.40(MINH)-B.42.PHÁP TRẮNG

(25) TBK-ITIVUTTAKA - CH2-B 41: TỔN GIẢM TRÍ TUỆ (Paññāparihīnasuttaṃ)

(26) TIỂU BỘ KINH. B.43.ĀJATASUTTA (KHÔNG SINH) B.44.BẢN THỂ NIẾT-BÀN

(27) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA-B.45-46.47

(28) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CH2.BÀI.48.49

(29) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA-CH3.MŪLASUTTAṂ

(30) TIỂU BỘ KINH-B.51.DHĀTUSUTTAṂ (GIỚI):SẮC GIỚI-VÔ SẮC GIỚI-NIẾT-BÀN GIỚI

(31) TIỂU BỘ KINH- B.52 Paṭhamavedanāsuttaṃ -B53 . Dutiyavedanāsuttaṃ (CẢM THỌ)

(32) TIỂU BỘ KINH- BÀI 54.55.BA LOẠI TẦM CẦU

(33) TIỂU BỘ KINH- B.56 - B.57 -LẬU HOẶC -CHƯƠNG BA PHÁP

(34) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG 3 PHÁP-BÀI 58.TAṆHĀSUTTAṂ

(35) TIỂU BỘ KINH - CHƯƠNG BA PHÁP - BÀI 59. MĀRADHEYYA (THẾ LỰC CỦA ÁC MA)

(36) TIỂU BỘ KINH - BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ (Puññakiriyavatthusuttaṃ)

(37) TIỂU BỘ KINH (ITIVUTTAKA:NHƯ THỊ THUYẾT) BÀI 61.CAKKHUSUTTAṂ :BA LOẠI NHĂN(MẮT)

(38) TIỂU BỘ-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP-BÀI 62.QUYỀN (INDRIYASUTTA)

(39) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP-B.63.ADDHĀSUTTAṂ (THỜI GIAN)

(40) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG 3 PHÁP-B.64.65.ÁC HẠNH-THIỆN HẠNH

(41) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG BA PHÁP- 66.Soceyyasuttaṃ- 67.Moneyyasuttaṃ

(42) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG 3 PHÁP - BÀI 68.& 69

(43) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.70.Micchādiṭṭhikasuttaṃ-B.71.Sammādiṭṭhikasuttaṃ

(44) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.72.Nissaraṇiyasuttaṃ-B.73.Santatarasuttaṃ

(45) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA -CHƯƠNG BA PHÁP

(46) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CH.BA PHÁP-B.76.Sukhapatthanāsuttaṃ (Ba sự ước mong)

(47)TIỂU BỘ - ITIVUTTAKA-B.77Bhidurasuttaṃ.B.78.Dhātusosaṃsandanasuttaṃ

(48)TIỂU BỘ KINH -ITIVUTTAKA - B.79.BA SỰ THỐI THẤT TINH TẤN

(49) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG BA PHÁP-BÀI.80.VITAKKASUTTAṂ (BA BẤT THIỆN TẦM)

(50) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CH.3 PHÁP-B.81.LỢI LỘC VÀ MẤT LỢI LỘC

(51) TIỂU BỘ KINH- ITIVUTTAKA-B.82.Devasaddasuttaṃ

(53) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.84(5) Bahujanahitasuttaṃ-Ba Hạng Người

(55) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.86.Dhammānudhammapaṭipannasuttaṃ

(56) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA. B 87.Andhakaraṇasuttaṃ - 3 BẤT THIỆN TẦM

(57) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.87.THIỆN TẦM (PHẦN 2)

(58) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.88.BA CẤU UẾ NỘI TÂM-Antarāmalasuttaṃ

(59)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.89.DEVADATTASUTTAṂ

(60)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP -B.90 Aggappasādasuttaṃ

(61)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-91.Jīvikasuttaṃ

(62) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B 92 Saṅghāṭikaṇṇasuttaṃ (CHÉO Y)-HT.TUỆ SIÊU

(63) TIỂU BỘ -ITIVUTTAKA-B.93. Aggisuttaṃ (BA LOẠI LỬA) GS: HT.TUỆ SIÊU

(64)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP-B.96. Kāmayogasuttaṃ-(Ba Ách Phược)GS:HT.TUỆ SIÊU

 

Cập nhật: 3/2023

Nguồn: Youtube Giọt Mưa Cuối Mùa || Thy Lam

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Home